بررسی بهائیت در سفر هیات دینی اندونزی به ایران

0 311

هیأت اندیشمندان اندونزیایی متشکل از «ابومسلم خولانی» کارشناس مطالعات تطبیقی در وزارت امور دینی و “وحید سوگیارتو”  کارشناس وزارت امور دینی در رشته برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی است ، به منظور بازدید از دستاوردهای ایران در خصوص حقوق اقلیتهای دینی و همچنین دریافت مشاوره برای تدوین قانونی در زمینه ساماندهی به وضعیت اقلیتهای دینی در کشور اندونزی، آبان ماه سال جاری به ایران سفر کردند. این ســفر با برنامه ریزی و دعــوت معاونت بین ا لملل حوزه های علمیه و وزارت امور خارجه و هماهنگی دیگر دستگاههای مسئول، صورت پذیرفت.

    بنا به گزارش پورتال  ” فرقه ها و ادیان ” ، اعضای این هیئت از نزدیک با جامعه اهل سنت ایران و همچنین مراکز اقلیتهای دینی دیدار کردند. هیئت اعزامی سه روز در سنندج، سه روز در قــم و چهار روز را در تهران به ســر بردند. همچنین با آیات عظام “مکارم شیرازی” و “کعبی” ملاقات  کرده و نقطه نظراتشان را دریافت نمودند که به اذعان مســئول هیئت اعزامی، دیدگاه بسیار متفاوتی نسبت به قبل از سفرشان در خصوص ایران به آنها ارائه شد.

     از دیگر اهداف سفر هیئت اعزامی، تحقیق در خصوص فرقه ضاله بهائیت بود؛ فرقه ای که در سالهای اخیر، فعالیت گستردهای در اندونزی داشته و در حال تلاش برای رسمیت یافتن در این کشور است. در همین راستا در جلسه مشترکی که در پایان سفر هیئت اعزامی ترتیب داده شــد، کارشناسان مؤسســه روشنگر و هیئت اعزامی، نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل مشترک بیان کردند. وضعیت فرقه ضاله بهائیت، از جمله موارد عنوان شده در این جلسه بود که از زوایای مختلف مورد بررســی قرار گرفت و گزارشــی از تهدیدهای این فرقه در ایران و جوامع مســلمان به هیئــت اعزامی ارائه گردید. تمایز این فرقه با مذاهب اســلامی، احکام علما در خصوص سرکردگان بهائیت، کارکردهای فرقه ای بــرای کنترل افراد در بهائیت، طرد و تنبیهات بسیار شدید و موارد نقض آشکار حقوق انسانها در این فرقه، مورد اشاره قرار گرفت. تلاش گســترده بهائیان بــرای تصاحب مناصب سیاســی و اجرایی و ایجاد جای پا در کشــورهای اسلامی از طریق به رسمیت شناخته شدن، به عنوان ابزاری برای نفوذ در دیگر کشورهای اسلامی، از دیگر موارد مورد اشاره در این جلسه بود. یکی از اعضای هیئــت اعزامی در پایان این نشســت اظهارداشت : ” مــا در قم هم با کارشناســان در خصــوص بهائیت گفتگو داشــتیم. پیش از این تصور میکردیم، بهائیت جزء شــیعه بوده و بهائیان، وابســته به کشور ایران هســتند اما اکنون متوجه شدیم که آنها با شیعه متمایز بوده و فرقه ای خطرناک میباشــند و ما باید خود را از شــّر چنین مسلک خطرناکی حفظ کنیم.« آقای “ابومســلم خوالنی”، از مســئولان هیئت اعزامــی اظهار کرد : ” نزدیک به 5 هزار بهائی در اندونزی حضور دارند که برای به رسمیت شناخته شدن تلاش گسترده ای داشــته و در حوزه های مختلف آموزشی، بهداشــتی، فرهنگی و … فعالیت و نفوذ دارند. متأسفانه، در برخی از مراسم آنها، بزرگانی از کشــورمان حضور یافته و همین مســئله، باعث احساس قدرت و تلاش آنها برای رسمیت یافتن شده است.”

    «ابو مسلم خولانی» کارشناس وزارت امور دینی اندونزی در سخنانی در خصوص وضعیت ادیان و مذاهب در کشورش گفت: اندونزی بزرگترین کشور مسلمان است که 6 دین در آن به رسمیت شناخته شده است: 1- اسلام 2- مسیحی پروتستان 3- مسیحی کاتولیک 4- هندو 5- بودا 6- دین کنفوسیوس (با وجود اینکه دین اصلی نیست و یک مکتب فلسفی است).

    وی افزود: در اندونزی اکثریت مردم مسلمان و شافعی مذهب هستند اما شیعه اثنی عشری هم در این کشور وجود دارد.

     آقای خولانی ضمن سپاسگزاری از میهمان نوازی مســئولان و دست اندرکاران سفر و پذیرایی آنها، تأکید کرد: “اگر میخواستیم این مطالب را از طریق مطالعه به دست آوریم، باید ماهها یا چند سال تلاش می نمودیم.”

http://feraghvaadyan.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.