پرسش – کتاب های مقدس بابیان و بهائیان چه کتاب هائی است؟

0 362

پرسش

کتاب های مقدس بابیان و بهائیان چه کتاب هائی است؟

پاسخ نخست

آثار ( علی محمد باب ، حسینعلی بهاء ، عباس افندی ، شوقی افندی) ، نزد بهائیان بعنوان کتاب مقدس محسوب می شود:

آثار علی محمد باب:
1- بیان عربی
2- بیان فارسی
3- احسن القصص
4- دلائل سبعه
5- صحیفه عدلیه
6- لوح هیکل الدین

آثار حسینعلی بهاء:
1- آثار قلم اعلی ( 6 جلد)
2- ایقان
3- اقدس
4- اشراقات
5- اقتدارات
6- مجموعه الواح
7- بدیع

آثار عباس افندی:
1- خطابات ( 3 جلد)
2- مفاوضات
3- مقاله شخصی سیاح
4- مکاتیب ( 6 جلد)
5- الواح وصایا
6- تذکره الوفا

آثار شوقی افندی:
1- توقیعات مبارکه ( 6 جلد)
2- قرن بدیع ( 4 جلد)
3-God passes by
4- دور بهائی
5- نظامات بهائی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.