پرسش – درمورد تفسیر عبدالبهاء از قضیه ۲۴ پیر مکاشفات یوحنا

149

پرسش

درمورد تفسیر عبدالبهاء از قضیه ۲۴ پیر مکاشفات یوحنا

پاسخ نخست

همان طور که اشاره کردید در کتاب مفاوضات باب 11 مکاشفات یوحنا در صفحه 45 امده است:” و در هر دوری اوصیا واصفیا دوازده نفر بودند و در ایام حضرت مسیح دوازده حواری بودند و در ایام حضرت محمد دوازده امام بودند ولکن در این ظهور اعظم بیست و چهار نفر هستند دوبرابر جمیع زیرا عظمت این ظهور چنین اقتضا می نماید.”

در اینجا منظور ظهور اعظم ظهوری است که بهاءالله داشته است و اینکه گفته شود حروف حی جزء این ظهور بوده اند حرفیست نسنجیده زیرا حروف حی قبل از بهاءالله بوده اند نه بعد او.

در مورد اینکه بدا شده و امتحان الهی است باید این ادعا را از زبان رهبرانشان اثبات کنند نه اینکه بهائیان از خودشان نظریه بدهند که بداء شده است . ثانیا با توجه به اهمیت مقام ولایت امر در الواح وصایای جناب عبدالبهاء و اینکه یکی از دو رکن نگهدارنده ی تشکیلات بهائیت است و از جهت دیگر بر رکن دیگر یعنی بیت العدل ارجحیت دارد با پذیرش این مدعی باید گفت در اصل ادامه ی حیات بهائیت بداء شده است. یا به قول پیروان میسون ریمی او با مقدماتی وی را به عنوان ولی امر ثانی تعیین کرده بود و در هر صورت بیت العدل فعلی فاقد ولی امر و نامشروع خواهد بود.