پرسش – بیت العدل نزد پیروان بهائیت دارای چه جایگاهی است؟

110

پرسش

بیت العدل نزد پیروان بهائیت دارای چه جایگاهی است؟

پاسخ نخست

نظام رهبری کننده بهائیان در زمان حاضر سازمان و تشکیلاتی است به نام ” بیت العدل”.

این سازمان متشکل از نه نفر است که همگی باید مرد بوده و ظاهراً باید منتخب از میان بهائیان باشند.

مقر تشکیلاتی آنها در اسرائیل در شهر حیفا می باشد.
مطابق نصوص و پیش بینی های رهبران بهائی ، مشروعیت بیت العدل به حضور ” ولی امر الله ” است. لیکن چون آخرین رهبر بهائیان یعنی شوقی افندی عقیم بود و بجه دار نشد، ” بیت العدل” اکنون به تنهائی بهائیان را اداره می کند و وظیفه قانونگزاری در بهائیت و تبیین و تفسیر نصوص بهائی به عهدۀ آنهاست.

پاسخ دیگر

شوقی افندی در کتاب “دور بهائی” صفحۀ 77 می گوید:

“هر گاه ولایت امر ، از نظم بدیع حضرت بهاءالله (میرزا حسینعلی) منتزع ( جدا ) شود اساس این نظم ، متزلزل و الی الأبد محروم از اصل توارثی می گردد که بفرمودۀ حضرت عبدالبهاء ( پدربزرگ شوقی افندی) در جمیع شرایع الهی نیز برقرار بوده است”!

بنا بر این “بیت العدل” بدون” ولی امر الله” به گفته بها وشوقی بی اعتبار است.