سازمانهای بهایی حاکمیت کشور را نقض میکند

0 214

اغفال جوانان و نقض حاکمیت کشورها توسط تشکیلات بهایی تحت پوشش خدمات اجتماعی

تشکیلات بهایی برای به دست آوردن منابع جدید انسانی ، کلاس های روحی و مدارسی را تأسیس می نماید. این مدارس تحت مدیریت ستاد مرکزی بهائیت یعنی بیت العدل در اسرائیل و بر اساس قوانین بیت العدل فعالیت می نماید. در حقیقت فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی بهایی از طرف مدیریت مرکزی آن مستقر در اسرائیل انجام می پذیرد و این اهانت و نقض حاکمیت ملی هر کشور و دخالت امور داخلی آن کشور می باشد . تشکیلات بهایی تحت پوشش خدمات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کلاس های روحی را در هر کشور تاسیس می نماید .
در سیستم آموزشی روحی ، دانش آموزان ۱۴ کتاب دریافت می نمایند در این کلاس ها دانش آموزان هم به شکل تئوری و هم به شکل عملی درس هایی را دریافت میکند. بدین ترتیب هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اعتقادی تغییرات بزرگی در دانش آموز ایجاد میشود و در ذهن او سمبل هایی خلق می گردد و دانش آموز، به مرور در فکر خودش یک ذهنیت مخصوصی را خلق شده میبیند این سمبل ها چه چیزهایی هستند؟
این افکار از طرف دارالتبلیغ بهائی در اسرائیل داده می شود این سمبل ها، سمبل های فکری و فعلی هستند . تشکیلات بهائی تحت پوشش سازمانهای غیر دولتی این کارها را انجام میدهند . بهاییان به این روش اعتقادات خود را به جوانان غیر بهائی انتقال میدهند و ازآن جوانان برای تشکیل جامعه بهایی استفاده می نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.