مکاتیب

69

مجموعه «مكاتيب» كه تا سال 133 بديع شش جلد آن چاپ ومنتشر گرديده است مجموعه نامه ها و رسائل  و نوشته هاي متفرقه عباس افندي است كه سه جلد آن در سال هاي 1328و 1330 و 1340 هـ ق  در مصر طبع شده و سه جلد ديگر آن در سال هاي اخير يعني 1384 و 1395 و 1396 هـ ق در تهران تكثير گرديده است. 

نام کتاب: 
مکاتیب
سال نشر: 
1290
نام نویسنده: 
عباس افندی
ناشر: 
فرج اله زکی
محل نشر: 
مصر