خطابات عبدالبهاء فی اروبا و…

222

این کتاب در سال 1340 هجری منتشر شده است.

نام کتاب: 
خطابات عبدالبهاء فی اروبا وامریکا
سال نشر: 
1300
نام نویسنده: 
عباس افندی
ناشر: 
فرج اله زکی
محل نشر: 
مصر