بهائیت در ایران

نام کتاب: 
بهائیت در ایران
نام نویسنده: 
سید سعید زاهد زاهدانی
ناشر: 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
محل نشر: 
تهران
سال نشر: 
1381
تعداد صفحه: 
324

تاریخ چندصد ساله اخیر ایران مملو از جنبش های سیاسی ای است که بر اساس ایدئولوژی مذهب شیعه حوادث اجتماعی مختلفی را رقم زده اند.استعمارگران با تجربه ای که از جنبش های ضد استعماری در ایران به دست آوردند،بر ان شدندتا پایه های اعتمادی مذهب را مورد تردید و تزلزل قرار دهند از این رو در ایران مرامی را بدعت گذاشتندکه بعد ها به نام بهائیت مشهور گردید.

در کتاب حاضر ایدئولوژی و زمینه های پیدایش و رشد هریک از فرقه های فوق از عصر قاجاریه تاپایان دوران پهلوی دوم بررسی شده اند.

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top