آثار قلم اعلی

0 398

مجموع آثار و الواح و نوشته هاي ميرزا حسينعلي نوري  در يك سري كه شش جلد از آن تا كنون منتشر شده جمع آوري گرديده و در اختيار اغنام قرار گرفته است لجنه مطالعات و انتشارات در مقدمه جلد 5 اين كتاب مي گويد: 

«از وظائف مهمه اي كه به عهده لجنه ملي نشرآثار سابق و لجنه انتشارات و مطالعات فعلي قرار گرفت تهيه وانتشار مجموعه هايي از الواح مباركه بود كه تا كنون طبع ونشر نيافته است و مقرر شد كه مجموعه هاي الواح مباركه حضرت بهاء الله كه من بعد و به وسيله لجنه تنظيم و تدوين مي شودبه نام آثار قلم اعلي تسميه گردد. عليهذا آن چه از مجموعه الواح مانند مجموعه الواح مباركه بهاء ا لله چاپ مصر و «اقتدارات» و«اشراقات» و «كتاب ايقان» و «كتاب بديع» و يا «لوح خطاب به شيخ نجفي» كه از قبل منتشر و مطبوع بود تحت همان عناوين قبلي و چاپ و قطع اصلي در صورت لزوم مجددا منتشر گرديد ولي در مواردي كه مجموعه هاي منتشرشده قبلي اسم و عنوان مخصوص نداشته و يا علت و جهت خاصي در تسميه آنها به كار نرفته بود و هم چنين مجموعه هايي كه جديدا منتشر شده يا خواهد شد همگي تحت عنوان كلي آثار قلم اعلي خواهد بود كه شش مجلد آن تا كنون منتشر شده است. 

حسينعلي نوري: ‌آثار قلم اعلي جلد اول (مبين)تهران ـ مؤسسه مطبوعا ت امري120 بديع، افست خط قطع رقعي 432 ص+ 24 ص فهرست.

اين نسخه مبين كه چاپ دوم كتاب است به خط زين المقربين كه اوآن را درسال 1298 ق تحرير نموده است، ا لواحي كه در اين مجلد آمده است تماما به زبان عربي است. 

حسينعلي نوري: آثار قلم اعلي جلد دوم، بمبئي، مطبعه ناصري. محرم 1314 هـ ق ـ چاپ سربي  ـ قطع رقعي ـ 215 ص + 8 ص فهرست. 

 

اين مجلد اول بار در سال 1314 ق در بمبئي همراه كتاب اقدس به چاپ رسيد كه مجموعه مزبور به اقدس كبير اشتهاردارد. بعدها كه كتاب اقدس را بنا به مصالحي جدا كردند، نام باقيمانده كتاب را آثار قلم اعلي جلد دوم نهاده و تكثير نمودند. 

 

نام کتاب: 
آثار قلم اعلی
سال نشر: 
1354
نام نویسنده: 
میرزا حسینعلی بها
ناشر: 
موسسه ملی مطبوعات امری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.