مکتوبات بهایی پژوهی کتب امری کتب نقدیه بهاییت


مرور

کتب امری

بیان فارسی

اين كتاب در نزد بهائيان اهميت فوق العاده اي دارد، ميرزا حسينعلي مي گويد: «هم چنين نقطه اولي جلّت كبريائه در بيان فارسي مرقوم داشته اند رجوع به آن نماييد كه حرفي از آن كفايت مي كند همه اهل ارض را و كان الله ذاكر كل شيئ في كتاب مبين.» هم چنين…

دور بهائي

اصل كتاب دور بهائي كه از آثار شوقي افندي در سال 1934 مي باشد به زبان انگليسي است و توسط لجنه وابسته به لجنه نشر آثار امري ترجمه شده ، كتاب درچهار بخش تأليف گشته است. بخش اول: در باره ميرزا حسينعلي نوري است. بشارت هاي باب به ظهور او،…

ایقان

مهم ترين كتاب استدلاليه بهائيان كتاب ايقان مي باشد كه آن را بهاء الله بين سال هاي 1268 تا 1270 هـ ق تأليف نموده اين كتاب در اثبات قائميت ميرزا عليمحمد باب نوشته شده ونويسنده در هنگام تأليف خود از پيروان باب و تحت انقياد برادرش ميرزا يحيي…

آثار قلم اعلی

مجموع آثار و الواح و نوشته هاي ميرزا حسينعلي نوري در يك سري كه شش جلد از آن تا كنون منتشر شده جمع آوري گرديده و در اختيار اغنام قرار گرفته است لجنه مطالعات و انتشارات در مقدمه جلد 5 اين كتاب مي گويد: «از وظائف مهمه اي كه به عهده…

اشراقات

مجموعه چند لوح بهاء الله كتاب فوق را به وجود آورده است . نام يكي از اين الواح اشراقات مي باشد كه همان عنوان كلي كتاب نيز قرار گرفته است. اين الواح به هر دو زبان عربي و فارسي نوشته شده و از معروف ترين كتاب هاي بهاءالله مي با شد.

مفاوضات

مفاوضات كه بعد از ايقان به منزله عميق ترين كتاب فلسفي بهائيان به حساب مي آيد در اصل پاسخ سؤالات كليفورد بارني امريكايي ويا سخنان عباس افندي برسر ميز ناهار است كه بعدها مرتب و منظم و به صورت كتابي مستقل درآمده است. سرفصلهاي اين كتاب از اين…

قاموس ایقان

دوره مجلدات چهارگانه قاموس ايقان در حقيقت شرح و بسط مفصلي است كه بر كتاب ايقان ميرزا حسينعلي نوشته شده است. علت نگارش آن از قلم اشراق خاوري اين بوده است كه محفل مقدس روحاني ملي بهائيان ايران در سال 123 بديع (1345 ش ) از او تقاضا مي…