نماز دزدیده شده بهائیان!

0 702

بهائیان یک نماز نه رکعتی داشته اند که در گیر و دار دعواها و مشاجرات دو پسر میرزا حسینعلی (عباس و محمد علی : ثابتین و ناقضین) پس از فوت او بر سر جانشینی پدر،گم یا به قول عباس افندی توسط ناقضین(محمد علی و اتباع او) دزدیده شده است!

جویا این موضوع را این چنین بیان کرده بود:

‏ سرانجام این تعارفات رکیک و ناپسند بدانجا رسید که عباس افندی اعلام داشت که ناقضین بسیاری از ‏الواح و آثار حضرت بهاء الله را سرقت! نموده در آنها دست برده اند و از همه بدتر آن که صورت نماز نه ‏رکعتی بهائیت را به همراه احکام متمم کتاب اقدس دزدیده و آئین نازنین را ناقص کرده اند(رحیق مختوم ص ‏‏25 تا28 و ص 174 و 175 و گنجینه ی حدود و احکام ص 32 )

و هنوز این عبادت عظمی مفقودمی باشد!(معلوم می شود که جناب میرزا حسین علی در تمام عمر حتی یک بار هم ‏این نماز را نخوانده بود تا عبدالبهاء و دیگر مریدان فراگیرند و محتاج ورق پاره های محمدعلی نشوند.)!!!”‏

ایران بهایی ،پس از این اظهار جویا،به شدت عصبانی شده گمان کرد که جویا تشریع نماز نه رکعتی را به عبدالبها نسبت داده است و لذا جویا را فحش باران نموده و این چنین پاسخ می دهدکه تشریع نماز نه رکعتی توسط بهاءاله انجام پذیرفته و بعد از دزدیده شدن نسخ شده و به جای آن سه نماز سه رکعتی را می توان به جای آورد :

“…ازجملهء”به همراه احکام متمم کتاب اقدس”که بگذریم وجویا جان زرنگ وتحریف کن باید صریحاً اعلام کند که منظورش چیست(!!!)،باید ازایشان پرسید که چرا ازوجود3 نمازمنصوص ازقلم خودحضرت بهاءالله، که درکتاب “ادعیهءمحبوب” که خود دوستان ب پ وجویا نیز نسخه ها ازآن را دارند،مندرج است، تجاهل وتعامی می کند؟!! برادرجان این سه نمازراخودحضرت بهاءالله درایام حیات خود نازل فرمودند؛ حضرت عبدالبهاءآنها را پس از صعود[=وفات] ایشان نازل نفرمودند که امثال شما، اهل بها را محتاج آن دانند، درحالی که درهمان “گنجینهء حدود واحکام” که ازآن نقل کرده اید، فرموده اند که 3 نمازمزبورناسخ نماز9 رکعتی است!!! آری اگرسه نماز ازحضرت عبدالبهاء بود، شاید اوهام  شما بیشتر درغافلین تأثیر می نمود، ولی به فرمودهء حضرت امیر،غرض چنان چشمانتان را بسته است که حقایق آشکار را نمی بینید ویا اگر می بینید، آن رامسکوت می گذارید. آیا  هیچ فکرکرده بودید چرا آن سه نماز را خودحضرت بهاءالله قبل ازصعودشان نازل فرمودند؟!!

برای آنکه امثال شما را به خودشما ومردم دنیا بشناسانند تا کل بدانند که مربیان مظلوم الهی ازامثال شما ریاکاران دروغگوی ِ مُحَرِّفْ چه هاکشیده اند!!! باوجودآن نماز، چه لزومی داشت که خودشارع امربهائی، 3نمازدرعوض آن نازل فرمایند؟!! راجع به مواردمشابه دراسلام لابدآن را به حساب معجزه وپیش بینی وحیانی می گذارید، اما دراینجا نه!!!”

 

یاس به او پاسخ داد:

کاربران در فحش نامه ایران به جویا (تجاهل،تعامی،ریاکار،دروغگو،محرف و…) دقت فرمایند و ببینند بیچاره جویا جز نقل قول عبدالبها ،چه گفته که لایق این همه فحش و ناسزا از مدعی وحدت عالم انسانی شده است؟!

جرم او این بوده که به نقل از عبدالبها ( در منابع اصلی بهایی ) گفته که ناقضین (برادرش محمد علی و دستیارانش) نماز نه رکعتی بهائیت را دزدیده اند و تا کنون مفقود می باشد. سوال می کنیم: 

1-آیا این حرف که نماز نه رکعتی دزدیده شده ،دروغ است و عبدالبها چنین حرفی را نزده است و جویا دروغ گفته است؟! 

2-او این حرف را زده ولی جویا آن را تحریف کرده است؟!(مورد تحریف چیست؟!) 

3-بالاخره نماز نه رکعتی دزدیده شده است یا نه؟! 

4-مگر جویا از نزول نماز توسط عبدالبهاحرفی زده که ایران بحث را منحرف کرده و گفته نزول از بهاءاله است نه عبدالبها و کلی هم رجز خوانی وفحاشی کرده است؟! 

5-چه شد که سه نماز ،ناسخ نماز نه رکعتی شد؟چرا نماز نه رکعتی باید نسخ شود؟ 

6_ آیا در زمان خود بهاءاله نسخ شده یا بعد از آن؟اگر همان زمان نسخ شده ،دزدیده شدن آن یعنی نماز منسوخ توسط ناقضین چه معنی و چه اهمیتی دارد؟! 

7-تکلیف بقیه احکام دزدیده شده توسط ناقضین چیست؟! بهائیان آزاد اندیش و پژوهشگران و بهایی پژوهان از همین یک موردقضاوت فرمایند حق با کیست؟! 

 

null

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 9 =