شروع ترجمه کتاب “تاریخ پنهان بهائیان” توسط بهائی پژوهی

0 663

“در این روایت  خواننده با رویدادها و ماجراهای بسیاری روبرو میشود که تاکنون یا از انتشار ان خودداری شده، و یا از سوی برخی از نویسندگان بهائی تحریف گردیده است .نویسندگانی که خود را با شایعات دروغین راضی کردند و بدون تحقیق و راستی ازمایی، به قضاوت و صدور حکم پرداختند!”(شعاع الله بهائی ، نوه بهاالله)

گرچه تعالیم بهاالله همگان را ،در سراسر جهان، به وحدت فرا میخواند؛ ولی خانواده خود او بر اثر تفرقه و تفاسیر انحصارطلبانه و اقتدارگرایانه از این ایین دچار تشتت و پراکندگی گردید. اکثر فرزندان  و بازماندگان او، از نظر بهائیان یا کافر و مرتد تلقی میشوند و یا فراموش شده هستند.

انها خود را بهائیان وحدتگرا نامیدند،دیگران را با سعه صدر می پذیرفتند و در عقیده و باور خود به عقلانیت و ازادی اندیشه ارج می نهادند.

شعاع الله بهائی گروه بهائیان وحدتگرا (یونیتارین بهائی ) را در امریکا رهبری کرد و در دهه 1940 ، کتابی در معرفی بهائیت نوشت.نسخه دستنویس کتاب حاضر، که متنی مهم و دارای ارزش تاریخی محسوب میشود،توسط برادرزاده شعاع الله (از نوادگان بهاالله) حفظ و نگهداری شد و برای اولین بار در دسامبر 2014،با ویرایش اریک استتسون ،از نویسندگان نام اور و روشنفکران منتقد بهائی ، در 550 صفحه ،در امریکا چاپ و نشر یافت . کتاب در 38 فصل و دو پیوست ،به شرح زیر تنظیم شده است . نویسنده ،ویراستار، و مترجم انتظار دارند بهائیان فارسی زبان این کتاب را بدون تعصب و پیشداوری مطالعه نمایند.

موسسه مطالعات بهائی پژوهی متن کامل ترجمه فارسی کتاب ، طی توافق بعمل امده با موسسه انتشاراتی فوکس هومری مدیای امریکا – ناشر متن انگلیسی – بطور همزمان ، در سال 1396 /2017 ، در ایران و امریکا منتشر می کند.

یادداشتی درباره مردم خاورمیانه و واژگان بهائی

پیش گفتاری از ملیحه و نگار بهائی

مقدمه  اریک استتسون

1- پیدایش بهائیت                                                                                               نوشته قمر بهائی

2- منادیان و پیشگامان فرهنگی و دینی بهائیت                                                         نوشته شعاع الله بهائی

3- بیوگرافی مختصری از بهاءالله                                                                           محمد علی بهائی

4- اصول بهائی                                                                                                شعاع الله بهائی

5- داستانهایی از شهدای بهائی                                                                            گردآوری شعاع الله بهائی

6- منتخبی از آثار بهاءالله                                                                                   گردآوری شعاع الله بهائی

7- تمجید از بهاءالله و پیام او                                                                               گردآوری شعاع الله بهائی

8- تعالیم و وصیت نامه عبدالبها                                                                            نوشته شعاع الله بهائی

9- درباره عبدالبها و شک و تردید درباره الواح وصایای او                                               نوشته قمر بهائی

10- جایگاه و منزلت غصن اکبر ، محمدعلی بهائی                                                          شعاع الله بهائی

11- پیام به بهائیان امریکا                                                                             محمد علی و بدیع الله بهائی

12- پیام به مناسبت درگذشت عبدالبها                                                                     محمد علی بهائی

13- درباره نگاه محمدعلی بهائی به تمدن بهائی : پیام  به جامعه بشری                               محمد علی بهائی

14- درباره مناقشات دینی ، آزادی و  وحدت : پیام به مردم آگاه و اهل علم                          محمد علی بهائی

15- مصاحبه با غصن اکبر                                                                          شعاع الله و محمد علی بهائی

16- سرگذشت خود نوشت                                                                                 محمد علی بهائی

17- الواح وصایا                                                                                          محمد علی بهائی

18- تشییع جنازه محمدعلی بهائی                                                                        شعاع الله  بهائی

19- درباره محمد علی افندی و مرگ او                                                                  قمر بهائی

20- درباره غصن اطهر ، ضیاءالله افندی                                                              شعاع الله  بهائی

21- برخی بهائیان سرشناس                                                                            شعاع الله  بهائی

22- رساله خادم الله                                                                                      آقا جان کاشانی

23- رویدادها و حوادث پس از مرگ بهاءالله                                                       محمد جواد قزوینی

24- نامه هایی درباره پسران بهاءالله                                                                رُزاموند تِمپلتون

25- بیوگرافی خود نوشت جرج ابراهیم خیرالله                                                     جرج ابراهیم خیرالله

26- گفتارهایی بر علیه عبدالبها                                                                       جرج ابراهیم خیرالله

27- سازمانهای بهائی وحدت گرا و تعالیم آنها                                                      جرج ابراهیم خیرالله

28- تاریخ مختصر بهائی و گواهی                                                                  مجد الدین فرزند موسی ایرانی

29- علیه جنگ : نامه سرگشاده به رهبران جهانی                                                مجد الدین فرزند موسی ایرانی

30- یادبودها                                                                                              شعاع الله بهائی

31- اهمیت وحدت و اتّحاد : پیام به بهائیان                                                             بدیع الله بهائی

32- آئین بهائی تحت قیادت شوقی افندی ربانی                                                        شعاع الله بهائی

33- بیاناتی درباره اختلاف میان اعضای خانواده بهائی                                              نوشته قمر بهائی

34- موسی بهائی و کلوپ روتاری حیفا                                                  برگرفته از نشریات روتاری کلوپ           

35- پیام هایی در مجله فصلنامه ” بهائی کوارترلی ”                                                  شعاع الله بهائی

36- سخنرانی در یک جمع غربی                                                                         شعاع الله بهائی

37- یک خاطره و یادآوری : هدف ، شرایط فعلی و بالقوه بهائیت                                     شعاع الله بهائی

38- نوشتار پایانی ( پرده آخر )                                                                         اریک استتسون

ضمیمه الف : لیست آثار بهاءالله                                                                         شعاع الله بهائی       

ضمیمه ب : خانواده های باب و بهاءالله                                                               اریک استتسون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + 3 =