تبلیغات بهائیان در شکل دهی اهداف آینده تشکیلات سازمانی بهائی

0 911

مقدمه

 طی پیامی در 30 دسامبر 2021 اهداف تبلیغات بهائیان در سازمان بهائی منتشر شد. این دستورات 4 نقش تبلیغی را به بهائیان  برای شکل دهی اهداف تشکیلات یادآور می شود. سازمان جهانی بهائیان بر این باور است که در اجرای نقش های تبلیغ بهائیان می بایست از مشارکت های مردمی هر منطقه بهره برداری کنند.

در این مقاله به نکات مهم این دستورات و اقدام های درخواست شده از بهائیان اشاره می کنیم.

اهداف آینده سازمان بهائی درنقشه تبلیغی

بهائیان سال جدید 2022 را با دریافت پیامی مبتنی بر شکل دهی اهداف سازمان بهائی در جوامع خود آغاز کردند. این پیام برای اطلاع رسانی نقشه 25 سال آینده تشکیلات بهائی تنظیم شده است. نیز جهت اقدام های تبلیغاتی بهائیان، برنامه های سازمانی و اداری منظمی تدبیر شده است، تا اعضای هیئت های مشاوران قاره ای راهنمای بهائیان منطقه خود باشند.

راه های ورود به نقش تبلیغاتی بهائیان درهر منطقه

محورهای کلیدی پیام دسامبر برای تبلیغ بهائیان و طرح های اصلی معرفی شده به آنها از سوی سازمان بهایی در این پیام عبارتند از:

1- شیوه ورود بهائیان به هر نقطه از دنیا (کلاسترها)
2- نحوه ایجاد تحرک بهائیان در آن منطقه ها
3- توسعه تقلیب اجتماعی توسط بهائیان
4- امکانات پشتیبانی از طرح های تبلیغاتی بهائیان در هر منطقه (کلاسترها)

گام های اجرایی بهائیان برای شکل دهی اهداف تشکیلات در این طرح به یک برنامه فشرده و سریع یک ساله و سپس نه ساله تقسیم شده است که در نهایت طی بررسی ها به پایان 25 ساله خود می رسد.

واقعیت بهائیت و دورنمای اهداف سازمان بهائی

یک جستجوی ساده در پیام های مختلف سازمان جهانی بهاییان (بیت العدل) ثابت می کند که افزایش اعضای جامعه بهایی یک آرزوی دیرینه است و هنوز محقق نشده است. اگرچه رهبران بهائی جهانی شدن بهائیت را اعلام کردند، اما امروزدر واقعیت جامعه بهائی نتایج خاص و دستاورد قابل توجهی از نقش تبلیغاتی بهائیان که انتظارش را داشتند ، نمی توان مشاهده کرد! می توان نتیجه گرفت هیاهوها و جنجال های رسانه ای نتوانسته است حیفانشینان سازمان بهائی را متقاعد کند که شکست عضوگیری سازمانی خود را پس از این همه سال بپذیرند.

بنابراین، بیت العدل برای پنهان کردن این عیوب از دید بهائیان، باید تنها با دعوت آنان به خواندن دعا و مناجات و نماز بهائی بر طبل امید در جامعه بهائی بکوبد!

 

شکل دهی برنامه های اجرایی بهائیان با معیار نماد رشد

سازمان بهائی، کل دنیا را به 17000 منطقه تقسیم کرده که هر قسمت یک کلاستر نامیده می شود. این کلاستر ها بر اساس نماد رشد که همان میزان اقبال افراد به بهائیت هست، دسته بندی می شوند. این بدان معناست که با بهبود فرآیند برنامه های اجرایی و تبلیغ بهائیان در یک کلاستر، تعداد نماد رشد افزایش می یابد (تا شماره 4).

هنگامی که یک بهایی وارد یک کلاستر می شود، باید یکی از چهار برنامه اجرایی تبلیغاتی بهائیان را شروع کند:

1-برگزاری کلاس های کودکان (بر اساس کتاب تبلیغی روحی سوم)

2-برگزاری کلاس های نوجوان (بر اساس کتاب تبلیغی روحی پنجم)

3- در دست گرفتن حلقه مطالعه بزرگسالان (بر اساس اولین کتاب روحی)

4-برگزاری جلسات دعا وذکر(بر اساس مناجات های بهائی)

اگر یکی از این کلاس ها در یک کلاستر شروع شود، اولین نماد رشد در آنجا بالا می رود. از آنجایی که تسهیل گر بهائی ( توئیتر) مخاطب را برای جذب دیگران در چنین کلاس‌ها و جلساتی تحریک می‌کند، گروه‌ها در کلاستر تکثیر می‌شوند. بنابراین، کلاستر برای دریافت نماد دوم رشد آماده است. این فرآیند تا برآورده کردن اهداف سازمان بهائی در برنامه های اجرایی در آن کلاستر ادامه می‌یابد، و بهائیان می‌توانند با حمایت مردم در یک روند مشخص از خدمات اجتماعی رسمیت یابند. انتظار می رود که اگر کلاستری به نماد چهارم رشد برسد، دستاوردهای قابل توجه و تبلیغاتی بهائیان و تجربه های خود را به سایر کلاسترها پیشنهاد بدهند.

دستور مهم اخیرسازمان جهانی بهائی ( بیت العدل ) به مشاوران قاره ای در مورد وضعیت کلاسترها می تواند ماجراهای جدیدی را در شکل دهی اهداف جامعه بهائی ایجاد کند.

نمایش تبلیغی بهائیان در سازمان بهائی

جالب است تشکیلات سازمان بهائی در مورد اطلاعاتی که انتظار می رود باید داشته باشد، از مشاورین قاره ای و مبلغان خود گزارش می خواهند و سؤال می پرسند! اگر اعضای سازمان جهانی بهائی معصوم هستند و امداد غیبی دریافت می کنند، انتظار می رود که خودشان بدون اینکه از دیگران بپرسند این اطلاعات را داشته باشند!! به نظر می رسد بیت العدل نه تنها هیچ صلاحیتی برای مدیریت جامعه بهائی ندارد، بلکه در خوابی عمیق نیز فرو رفته است! آنها حتی اطلاعات ساده ای را از وضعیت تبلیغ بهائیان نمی دانند… تا چه رسد به اینکه مشکل گشای زندگی بهائیان و جامعه بهائی باشند.

اگرچه صدای جنجال طرح نه ساله در جامعه بهائی شنیده می شود، اما محتوا مثل همیشه ضعیف و کلی است. جنجال رسانه ای برای برگزاری همایش های بهائیان در اماکن عمومی یکی از شواهد این اصل ثابت شده است. حضور چند نفر در یک دانشگاه یا یک اتاق چگونه به عنوان یک کنفرانس بین المللی یا موفقیت در شکل دهی اهداف تبلیغاتی بهائیان معرفی می شود؟ آیا خود بهائیان این نمونه ها را از بیت العدل به عنوان رشد بهائیت در جهان می پذیرند یا رشد بهاییت در گرو حل مشکلات این جامعه و پیروان آن است؟ آیا وقت آن نرسیده است که سازمان بهائی و نمایندگان آن به جای اظهار نظر غیر کارشناسی در مورد هر موضوعی در مجامع بین المللی به وعده های محقق نشده خود در جامعه بهائی عمل کنند؟

وحدت عالم انسانی و نقش تبلیغی بهائیان

پس از ادعای وحدت عالم بشریت که جناب عبدالبهاء مطرح کرده و سازمان بهائی توسط تبلیغات بهائیان نیز آن را رونق بخشید، امروز «تقلیب اجتماعی» یکی دیگر از سخنان مبالغه آمیز بیانیه بیت العدل اعظم است.بیت العدل هم از مشاوران قاره ای و هم از مبلغان درخواست کرده است تا فرهنگ خانواده ها را با رشد کلاستر ها تغییر دهند.تغییر فرهنگ در یک جامعه در گرو فرهنگ کوچکترین عضو آن یعنی خانواده تعریف می شود. لذا بیت العدل در این بیانیه رسماً به بشریت اعلان جنگ داده است!! زیرا بنیان همه جوامع (یعنی خانواده) را به سوی فرهنگ بهائیت سوق داده است. در این فرآیند تغییر، اول اینکه مربیان باید میلِ داشتن یک سبک زندگی و ویژگی های آن را در فرد تقویت کنند. سپس بهائیت را به او معرفی کرده و سعی می کند او را به سبک زندگی بهائی جذب کند.بنابراین، درخواست مشارکت در فرآیند تقلیب اجتماعی به معنای جدا کردن یک جامعه از اعتقاداتش به نام سبک زندگی و همراهی آن در باورهای بهائی به عنوان سبک زندگی بهائی است!

نتیجه

آیا تغییر فرهنگ ملی در جوامع جرم نیست؟ آیا نهادهای بین المللی و قوانین کشورها تحمل چنین اعلان جنگی علیه ملت و فرهنگ ملی خود را دارند؟نکته جالبتر اینکه سازمان بهائی بیت العدل قول داده است که امکانات و بودجه این مشارکت را در اختیار جامعه بهائی قرار خواهد داد!! آیا وقت آن نرسیده است که بیت العدل آمار معقولی از بودجه های صرف شده برای معیشت و رفاه خانواده های نیازمند بهایی را در رسانه های بهائیت اعلام کند؟ شفافیت سازی مالیاتی و ارتقای سطح رفاه بهائیان مسلماً منطقی ترین خواسته جامعه بهائیان از بیت العدل است! خواسته ای که در شاهراه تبلیغاتی بهائیان رسوب کرده است!

منبع

لینک انگلیسی این مقاله:

https://en.bahairesearch.org/the-bahais-conferences-a-seedbed-for-propaganda-in-the-bahai-clusters-in-the-world/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − 1 =