وحدت عالم انسانی از دیدگاه صاحبان عقل و منطق (آیا روش ایجاد وحدت عالم انسانی گردانندگان بازیهای المپیک را می پسندید یا روش رهبران اصلی بهائیان را در امر وحدت عالم انسانی)

876