جناب عبدالبهاء فرمودند همه مردم جهان را به یک چشم بنگریم!! این در حالی است که وی بین میهمانان ایرانی و اروپایی خود تفاوت می گذاشت.

857