شیخیه و بابیه در ایران

436

کتاب « شیخیه و بابیه در ایران »، اثر مهدی نورمحمدی کاری از موسسه انتشاراتی نگاه در 551 صفحه تنظیم شده، اثر دارای 12 فصل است: شیخ احمد احسایی، شهید ثالث، سید کاظم رشتی، شیخیه بعد از سید کاظم، سید علی محمد باب، آثار و احکام باب، شورش قلعۀ طبرسی، فتنۀ دارابی، شورش بابیان در زنجان، قتل عام بابیان، قرة العین و بابیان پس از باب، از جمله فصول این کتاب است.

بعد از فصل دوازدهم و در پایان کتاب، تعداد 56 قطعه عکس و سند به چاپ رسیده که از آن میان می توان به عکس و دستخط شیخ احمد احسایی، سید کاظم رشتی، سید علی محمد باب، طاهره قره­ العین و عکس خانۀ پدری قرة العین در قزوین، صحرای بدشت، باغ ایلخانی (محل قتل قره ­العین) و محل ضربت خوردن شهید ثالث توسط بابیان اشاره کرد.

با توجه به این که فرقه های شیخیه و بابیه، مقدمۀ تشکیل فرقۀ بهائیت به شمار می‌روند، از این دو فرقه بیشتر در کتب مربوط به نقد و رد بهائیت سخن رفته و کتابی جامع در این خصوص، کمتر به چاپ رسیده است.

در کتاب حاضر، این نقیصه جبران شده و به طور مستقل به چگونگی پیدایش فرقه های شیخیه و بابیه پرداخته شده است. از ویژگی های این اثر تحقیقی و تاریخی، بهره گیری از اسناد و منابع منتشر نشده است که بر جذابیت آن

نظرات بسته شده است.