رویکرد تبلیغ تهاجمی در تشکیالت بهائیت

411

در عصر کنونی مرکز رهبری بهائیان (بیت‌العدل) بهائیان کشورهای مختلف از جمله ایران را برای انجام تبلیغ بهائـیت و تغییــر دین افـراد تـحریـک می‌نماید تا در نهایت بتواند با جذب نیرو، ضمن کسب رسمیت در جوامع مختلف، به عنصـری اثـرگذار در تحولات اجتماعی تبدیل شود و از این رهگذر بتواند با ایجاد «تقلیب اجتماعی» جوامع مختلف را به سمت حیات بهائی سوق داده و باورهای مردمان جوامع مختلف را دگرگون سازد.

فهرست مطالب:

فصل اول، تاریخچه مختصر بهائیت
فصل دوم، تشکیالت و ساختار بهائیت
فصل سوم، عبارات و اصطالحات بهائی
فصل چهارم، لزوم تبلیغ در بهائیت
فصل پنجم، روش های تبلیغ بهائیان
فصل ششم، مصادیقی از تبلیغ غیرانسانی کودکان توسط بهائیان
منابع

سیدعلی میلانی | نشر گوی | چاپ اول 1402 |288 صفحه | 185.000 تومان

خرید:
https://b2n.ir/e99042

http://gooy.ir/

نام کتاب: 
رویکرد تبلیغ تهاجمی در تشکیالت بهائیت
سال نشر: 
1402
تعداد صفحه: 
288
نام نویسنده: 
سیدعلی میلانی
ناشر: 
انتشارات گوی
محل نشر: 
تهران

نظرات بسته شده است.