پرسش – تفاوت «بیان عربی» با «بیان فارسی» در چیست؟

0 437

پرسش

تفاوت «بیان عربی» با «بیان فارسی» در چیست؟

پاسخ نخست

بیان عربی ، نام کتاب احکام بابیان می باشد . تاریخ نگارش آن سال 1264 هجری می باشد. قرار بوده این کتاب در نوزده باب ( و هر باب نوزده فصل) نوشته شود ولی تا واحد یازدهم بیشتر نوشته نشده و ناقص است. این کتاب حاوی حدود و احکام برای بابیان بوده و اشاراتی در مورد ظهور موعودی بنام ” من یظهره الله ” دارد و به اعتقاد بهائیان احکام اسلام را نسخ کرده است.
اما بیان فارسی:
این کتاب مفصل تر از بیان عربی است و به جهت شرح و تفصیل آن به نگارش در آمده است اما ابواب نوزده گانه ( هر باب هم نوزده فصل) ناقص مانده و تا باب دهم از واحد نهم بیشتر نوشته نشده است. پس از مرگ باب، جانشین او میرزا یحیی صبح ازل ( برادر میرزا حسینعلی بهاء) تصمیم گرفت بیان را کامل بنماید و این کار را کرد اما نسخه آن فقط نزد پیروان او یعنی ازلیان باقی مانده ولی بهائیان ( طرفداران برادرش میرزا حسینعلی) آن تکمله را نپذیرفتند و مقدسش ندانستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.