پرسش – آیا بیت العدل دارای مقام تبیین است؟

84

پرسش

آیا بیت العدل دارای مقام تبیین است؟

پاسخ نخست

واقعیت موجود در میان این همه بیانات و دستخط ها و الواح و کتب صادره از مظاهر امر بهایی این است که هیچکس نمی تواند ادعا کند بر درصد قابل ملاحظه ای از این مدارک تسلط دارد وبررسی های لازم (از تقدم و تاخر و درجه بندی و خلاصه تنقیح مدارک) را انجام داده است. از طرفی نوشته ها و بیانات مظاهر امر بهایی در بستر شرایط تاریخی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی گوناگونی صادر شده است که موارد متعددی از آن حداقل از نظر ظاهر در یک موضوع معین برای خواننده کاملا سوال بر انگیز است و نیازمند تبیین و توضیح می باشد. 

از سوی دیگر در این دین بیان و اظهار نظر هر کس قابل قبول نیست و تنها نظرمبین آیات اعتبار دارد . در حال حاضر در جامعه بهایی مبین وجود ندارد و از این بابت خلاء عظیمی مشاهده میشود . به بیان دیگر نبود مبین آیات نقص غیر قابل انکار در این آیین به حساب می آید و آنرا در مقابل چشم های تیز بین اهل نظر و تحقیق آسیب پذیر می سازد ، این خلاء و نقیصه به قدری آشکار و قابل ملاحظه است که رهبریت جامعه سعی میکند جانشینی اگرچه غیر قانونی برای آن جایگزین 
نماید. 
اینکه گفته ایم غیر قانونی برای این ست که بعد از جناب عبدالبها و شوقی تنها جانشینان شوقی صاحبان مقام تبیین میباشند ،اما بنا بر مشهور شوقی بعد از خود جانشینی مشخص نکرد و پرونده موضوعی به این اهمیت برای همیشه بسته شد و بار سنگین این بحث به دوش بهاییان ماند تا آنها نیز قادر به حل این معضل نباشند.