قاموس ایقان

0 390

دوره مجلدات چهارگانه قاموس ايقان در حقيقت شرح و بسط مفصلي است كه بر كتاب ايقان ميرزا حسينعلي نوشته شده است. 

علت نگارش آن از قلم اشراق خاوري اين بوده است كه محفل مقدس روحاني ملي بهائيان ايران در سال 123 بديع (1345 ش ) از او تقاضا مي نمايد كه قاموسي در توضيح و تبيين مطالب مندرجه دركتاب ايقان كه اولين كتاب استدلاليه بهائيت است بنگارد و او نيز پذيرفته و در طي متجاوز از دو سال يعني ( تا اوائل سال 126 بديع ) اين كار را به انجام مي رساند.شيوه كار او در قاموس نگاري بر كتاب ايقان اين گونه است كه وي جملات واصطلاحات كتاب ايقان و احاديث وآياتي كه بهاء بر آن استشهاد كرده است انتخاب نموده ود ر ذيل آنها توضيحات خويش را آورد ه است . و بر حسب اين كه اين جملات و اصطلاحات و لغات با چه حرفي شروع شده باشد آنها را طبق حروف الفبا طبقه بندي نموده است. 

 

البته چون جملات منتخب ايقان به ذوق اشراق خاوري تقطيع شده است پيدا كردن مطالب مورد دلخواه از قاموس  كمي مشكل به نظر مي رسد. مثلا جمله «چه مقدار خاشاك ها و خارها» را در حرف چ و «باقي نماند براي آن حضرت مگر …» ونيز «بعضي ديگر نوشته اند كه مقصود فصول اربعه است» كه را در  حرف ب جا داده است اما با توجه به فهرست مطالب هر مجلد اين كار آسان مي شود. در آخر هر جلد «فهرست اعلام و امكنه و كتب» كه در آن مجلد به كار رفته آمده است. علاوه بر اين در آخر جلد چهارم كتاب ذيل عنوان معاني مصطلحه لغات مندرجه در كتاب ايقان لغت نامه اي در 126 صفحه بر حسب حروف الفبا تنظيم نموده كه در آن به معني نمودن لغات مشكله ايقان پرداخته است. جلد اول كتاب با حرف «آ» شروع شده و با  حرف «ح »پايان پذيرفته است. جلد دوم از حرف« خ» تا آخر حرف «غ»مي باشد. جلد سوم از «ف» تا« م »و جلد چهارم از دنباله حرف «م »تا آخر حرف «ي »است. 

 

نام کتاب: 
قاموس ایقان
سال نشر: 
1350
نام نویسنده: 
عبدالحمید اشراق خاوری
ناشر: 
موسسه ملی مطبوعات امری
محل نشر: 
تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.