انشعاب در بهائیت

نام کتاب: 
انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی ربانی
نام نویسنده: 
اسماعیل رائین
ناشر: 
موسسه تحقیقی رائین
سال نشر: 
1357
تعداد صفحه: 
375

برگرفته از مقدمه:

تا به امروز چنین رسم بوده استکه هر کس درباره موضوعی قلم می زند،یا باید در رد ان باشد و یا در تایید ان تقریبا هیچ کسی به راه سومی در این میان عقیده نداشته است. حال انکه شق سومی هست و ارزنده تر است از دو راه پیشین :پژوهش، تحقیق ، بررسی، بدون هیچ جانبداری و اظهار نظری...

ممکن است در این کتاب مطالبی له یا علیه گروه یا گروه های مورد بحث بیابیم ولی خواننده نازک بین به روشنی درخواهد یافت که هیچ کدام اظهار نظر یا قضاوت نویسنده نیست.ما واقعیت را عرضه می کنیم و این خود خواننده است که بایدارزیابی کند و آنگاه به داوری بنشیند.

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top