گالری – عبدالبهاء می گوید:زخم ظالمین را مرهم باشید!

382