نوروز پیروز!

75

 نوروز در فرهنگ ما ، نشان پیروزی است : پیروزی بهار بر خزان ، امید بر یأس ،رویش و زیبائی بر سترونی و پلشتی ،تحرک و شادابی بر خمودگی و افسردگی ،پاکی بر آلودگی و خلاصه روز و روزگاری نو ، آغازی دو باره ، ساختاری دیگر و سرنوشتی نوین و نظمی برین و در یک کلمه روزی نو یا “نوروز” و بلکه ” نوروز پیروز “!

 

ما را با “بهار “و “نوروز “پیوندی است ازلی و ابدی…

“ازلی” زیرا از آغاز و “عالم الست” با “بهار جان “میثاق داریم و “ابدی” زیرا تا جان در بدن داریم چشم براه بهاریم و بهارجانها را دیده براهیم تا بیاید و همه جهان را با شمیم بهاریش و نسیم عدالتش از خزان ستم ها و جفاها رهائی بخشد.

جشن نوروز ما جشن بیعتی دو باره با بهار جان هاست…!

 

نوروز پیروز بر همه بهار دوستان مبارک باد!