مصادره تشکیلات بهایی توسط امریکائیان

0 573

بهائیت به لحاظ پیچیدگی و سری بودن همانند تشکیلا ت فراماسونری می باشد و گردانندگان آن افراد پیچیده ای هستند . در پیگیری توصیه سردبیر محترم , بنده به نکته جالبی دست پیدا نموده و تحت عنوان : “قبضه و مصادره تشکیلات بهائیت توسط آمریکائیان ” تقدیم محققین می نمایم . 

بر اساس آمار منتشره توسط سایت رسمی محفل ملی بهائیان آمریکا , تعداد کل بهائیان آمریکا رقمی در حدود صد و پنجاه و پنج هزار نفر است که شامل ایرانیهای بهائی ساکن در امریکا هم میشود ؟؟. همین آمارها تعداد کل بهائیان دنیا را رقمی در حدود شش میلیون نفر اعلام کرده است . یعنی بهائیان آمریکا در حدود 5/2% کل بهائیان عالم هستند . 

حال دقت کنید در حالیکه فقط 5/2% بهائیان؛ آمریکائی هستند ولی هفتاد تا هشتاد در صد کرسیهای نه نفره بیت العدل در اختیار و در قبضه آمریکائیها بوده است آنهم آمریکائیهائی که نه بهائی زاده بوده و نه سابقه درخشانی در بهائیت داشته اند ؟؟؟ 

اکنون نگاهی به ترکیب حضور بهائیان در دوره های نه گانه تشکیل بیت العدل از سال 1342 تا به حال توجه کنید : 

منتخبین بیت العدل از ابتدای تشکیل تا کنون : 

مطابق مرامنامه بیت العدل، اعضای آن هر پنج سال یکبار با حضور نمایندگان ورابطین محافل ملی کشورها، انتخاب می شوند. چنانچه اشاره گردید ، اولین انتخابات بیت العدل در سال 1963/م(1342هـ .ش) و آخرین آن در سال (2003/م)- 1382(هـ و ش) برگزار شد.براساس مطالعات انجام شده، طی نه دوره انتخابات بیت العدل ، افراد زیر به عنوان اعضای بیت العدل انتخاب شدند : 

اعضای انتخاب شده در دوره اول 

چارلز وحکات (امریکایی) ، علی نخجوانی(ایرانی ) ، پوراکاولین(آمریکایی )، ایان سمپل(ایرلندی)، لطف اله حکیم (ایرانی) ، داویدا 

اعضای انتخاب شده در دوره دوم 

هوفامن(انگلیسی)هیوچانس (امریکایی) ایلیاس گیسبون (آمریکایی) هوشمند فتح اعظم ( ایرانی) 

علی نخجوانی (ایرانی) پورگاولین( آمریکایی)،چارلزولکات(آمریکایی)،ایماس گیسبون (آمرکایی)، داوید هوفامن(انگلیسی) ، لطف اله حکیم ( ایرانی) 

اعضای انتخاب شده در دوره سوم 

هوشمند فتح اعظم( ایرا نی) ، هیوچانس( آمریکایی)، دیوید روح (آمریکایی) 

علی نخجوانی ( ایرانی )، ایماس گیبسون (آمریکایی) ؛داوید هوفامن (انگلیسی) پوراکاولین ( آمریکائی ) هیوچانس ( آمریکایی )، ایان سمپل(ایرلندی) 

اعضای انتخاب شده در دوره چهارم 

(ایرلندی)، چارلز ولکات( آمریکائی )دیوید روح (آمریکایی) 

علی نخجوانی و هوشمند فتح اعظم ( ایرانی) ، ایان سمپل (ایرلندی) ، ایماس گیبسون (آمریکایی) ، دیوید روح (آمریکایی) داوید هوفامن (انگلیسی) پوراکاولین(آمریکایی) 

اعضای انتخاب شده در دوره پنجم 

چارز ولکات (آمریکایی)، گلنفورد میشل(آمریکایی) 

علی نخجوانی و هوشمند اعظم ( ایرانی )، ایان سمپل ( ایرلندی)، هیوچانس ( آمریکایی)دیوید روح (آمریکایی) کنفورد میشل(آمریکایی)، چور گاولینا(آمریکایی) چارلز 

اعضای انتخاب شده در دوره ششم 

ولکت ( آمریکایی ) گلنفورد میشل( آمریکایی ) 

علی نخجوانی ، ادیب طاهرزاده، وهوشمند فتح اعظم(ایرانی )، ایان سمپل ( ایرلندی)گنفورد میشل (آمریکایی)،دیوید روح ( آمریکایی ) ، داگلاس 

اعضای انتخاب شده در دورهفتم 

مارتین(کانادایی)هوپردانبار(آمریکایی) ، دکتر پیتر خان (هندی) 

علی نخوجوانی ادیب طاهر زاده و هوشمند فتح اعظم ( ایرانی) ، ایان سمپل ( ایرلندی ) ، گلنفورد میشل( آمریکایی)، دیوید روح ( آمریکایی) ،داگلاس مارتین (کانادائی) 

اعضای انتخاب شده در دوره هشتم 

مارتین(آمریکایی)، هوپردانبار(آمریکایی)، پیتر خان ( هندی) 

علی نخجوانی ، ادیب طاهر زاده هوشمند فتح اعظم وفرامرز ارباب(ایرانی) گلنفورد میشل (آمریکایی) ، هوپر دانبار(آمریکایی) ایان سمپل (ایرلندی) داگلاس مارتین ( کانادائی) 

اعضای انتخاب شده در دوره نهم 

مارتین (آ مریکایی) ؛ پیتر خان ( هندی) 

فریدون جواهریان و فرزام ارباب( ایرانی) هوپردانبار (آمریکایی) کلنفورد میشل(آمریکایی) داگلاس مارتین(کانادادئی)،ایان سمپل (ایرلندی)، کاریزبازنر( ) هارموت گروسمن ؛ پیتر خان( هندی) 

 

**************** 

«مقایسه ملیت انتخاب شوندگان هیأت دوره گذشته بیانگر نکات مهم و قابل توجهی است که در اینجا به بخشی از این نکات اشاره می شود» 

 

1-طی دوره های اول تا چهارم انتخابات اعضای بیت العدل ، تعداد افرادیکه دارای ملیت آمریکایی می باشند، حائز اکثریت بوده وطی این سالها، سیر صعودی را بدنبال داشته است 

از چهل و چهار درصد در دوره اول به 55 درصد در دوره های سوم و سوم وچهارم و 67 درصد در دوره پنجم افزایش یافته است ولی این روند از دوره ششم سیر معکوسی را طی نموده وشاهد ان حضور آمریکائیان طی دوره اخیر هستیم به گونه ایکه از 67درصد در دوره پنجم به 33 درصد در دوره های ششم وهفتم و 22 درصد در دوره هشتم کاهش یافته است 

ملیت ایرانی پس از آمریکادومین جایگاه را در میزان موفقیت حضور در بیت العدل را دارا است ولی دقیقا” بر خلاف آمریکاییها که طی پنج دوره اول تعداد آنها در میان منتخبین بیت العدل سیر صعودی داشته و از دور ششم تا هشتم تعداد آنها کاسته شده تعداد ایرانیان منتخب بعنوان عضو بیت العدل ، طی سالهای اخیر نسبت به دوره های اول رشد داشته است. به گونه ایکه در دوره های اول و دوم 33 درصددوره های سوم وچهارم، پنجم 22 درصد دوره های ششم وهفتم 33 درصد و دوره هشتم 44 درصد را نشان می دهند . نمودار فراوانی درصد ایرانیان انتخاب شده برای عضورت در بیت العدل طی هشت دوره گذشته 3- متوسط حضور آمریکائیان در بیت العدل چهل وشش درصد و متوسط حضور ایرانیان سی درصد بوده است و بر این اساس طی نه دوره گذشته بیت العدل با محوریت بهائیان ایران وآمریکا مدیریت می شده است 

درآخرین دوره انتخابات بیت العدل ( دوره هشتم ) بالاترین درصد تعداد منتخبین ( 44 درصد) ایرانی بوده اند 

در میان اسامی منتخبین بیت العدل طی هشت دوره گذشته ، سه نفر در همه دوره ها موفق به حضور در بیت العدل شده اند، که دو نفر آنان به نامهای علی نخجوانی و هوشمند فتح اعظم، ایرانی و یک نفر به نام ایان سمپل ایرلندی بوده است 

در تمامی انتخابات نه دوره گذشته بیت العدل که به موجب آن در هر دوره پنج ساله، نه نفر به عنوان عضو بیت العدل ، انتخاب شده اند، تنها شانزده نفر موفق به جلوس بر کرسی بیت العدل شده اند و بطور متوسط در هر سال تنها یک نفر تغییر کرده است . بعبارتی دیگر در هر دوره هشت نفر از اعضای دوره قبل ویک نفر جدید به بیت العدل راه یافته اند ، این امر به خوبی بیانگر نمایشی بودن چنین انتخاباتی می باشد 

– از میان شانزده ، عضو یکه طی هشت دوره انتخابات گذشته، به بیت العدل راه یافته اند، هفت نفر آمریکائی ( الیاس گیبسون ، چارلز ولکات ،پورا کاولین، هیوچانس ، دیوید روح، گلنفورد میشل ،هویر دانبار ) پنج نفر ایرانی ( علی نخجوانی ، هوشنگ فتح اعظم، ادیب طاهرزاده ، فرامرز ارباب ، لطف اله حکیم) ، یک نفر ایرلندی ( ایان سمپل ) یک نفر انگلیسی ( دیوید هافمن) ویک نفر هندی (یپتر خان) ویک نفر کانادائی ( داگلاس مارتین) بوده است 

در دوره اول انتخابات بیت العدل ، چهار نفر آمریکائی سه نفر ایرانی، یک ایرلندی و یک انگلیسی ، در دوره دوم انتخابات ، پنج نفر آمریکائی، سه نفر ایرانی ویک نفر انگلیسی ، در دوره سوم پنج نفر آمریکایی ، دونفر ایرانی، یک نفر انگلیسی و یک نفر ایرلندی ، در دوره چهارم ، پنج نفر آمریکائی ، دو نفر ایرانی یک نفر انگلیسی ویک نفر ایرلندی ، در دوره پنجم ، شش نفر آمریکائی دونفر ایرانی و یک نفر ایرلندی ، در دوره ششم سه نفر آمریکایی ، سه نفر ایرانی ، یک نفر ایرلندی و یک نفر کانادائی و یک نفر هندی ، در دوره هفتم سه نفر آمریکایی ، سه نفر ایرانی یک نفر ایرلندی یک نفر کانادائی و یک نفر هندی ، در دوره هشتم ، چهار نفر ایرانی، دو نفر آمریکایی ، یک نفر ایرلندی یک نفر هندی و یک نفر کانادائی و در دوره نهم دو نفر ایرانی ( فرامرز ارباب وفریدون جواهریان) یکنفر هندی (پیتر خان )یک نفر کانادائی ( داگلاس مارتین) یک نفر ایرلندی ( ایان سمپل) نمودار فروانی تعداد افراد میلیتهای مختلف که طی نه دوره انتخابات بیت العدل موفق به عضویت بیت العدل شده اند 

 امریکائیان وایرانیان تمامی دوره ها اکثریت مطلق کرسی های بیت العدل را تصاحب کرده اند در کنار دو ملیت ایرانی و آمریکائی، یک نفر ملیت انگلیسی طی دوره های اول تا چهارم ، یک نفر ملیت ایرلندی ، در تمامی هشت دوره یک نفر ملیت هندی در دوره های ششم تا هشتم یک نفر ملیت کانادائی نیز در دوره های هشتم تا چهارم حضور داشته اند.

ejt

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − چهار =