ماجراجوئی بیت العدل!

0 233

به نظر می رسد بیت العدل با پیام جدیدش دست به یک ماجراجوئی خطرناک زده است تا با استفاده از محمل دین و دست گذاشتن روی احساسات و ایمان بهائیان ایران ،از آنها یک سپر انسانی برای مقاصد ماجراجویانه خود بسازد و به اصطلاح به یک بازی برد -برد -برد(سه برد) دست بزند به ترتیب ذیل:

سناریوی طراحی شده این است که بهائیان ایران را مجبور به تبلیغ بهائیت کند تابدین ترتیب با نادیده گرفتن قوانین کشور رسما به معارضه با نظام بپردازند در این صورت دو حالت ممکن است اتفاق افتد:

 

1- حکومت رسما به مقابله با آنان بپردازد و جلوی تبلیغ آنان را بگیرد که در این صورت برد با بیت العدل است که از طریق رسانه ها فشارش را بر ایران زیادتر کند و با مظلوم نمائی نزد سازمان های بین المللی بیانیه های محکومیت برای نظام صادر کند…!

 

2- اگر هم نظام در برابر تبلیغ گسترده بهائیت ساکت باشد و کاری به کار آنان نداشته باشد این را به عنوان یک پیروزی برای امر تلقی نموده از این طریق ایجاد روحیه برای بهائیان نماید که باز برد با بیت العدل است…!

 

3-در هر دوصورت هم پای خود را کنار بکشد و نقش محوری بیت العدل را با زیرکی مخفی کند و بگوید من دستور تشکیلاتی نداده ام و این بهائیان هستند که به عنوان یک عبادت فردی به انجام وظیفه دینی خود قیام نموده اند و به این ترتیب شائبه دخالت تشکیلات بهائی در سیاست را پیشاپیش منتفی کرده باشد و این هم پیروزی دیگری برای بیت العدل است!!

 

 

ظاهرا در این بازی همه چیز بر وفق مراد بیت العدل پیش خواهد رفت و سناریو،سناریو تضمینی و برد مضاعف است لیکن فقط یک مطلب را نادیده گرفته اند و آن اینکه نقش مردم ایران را محاسبه نکرده اند که صرفنظر از نظام ،خودشان در صحنه حاضرند و از کیان دین و آموزه های دینی خود پاسداری و مراقبت می کنند و چه دولت وارد این عرصه بشود یا نشود خود در میدان حضور دارند و حرکت های خلاف قانون امثال این حرکت را زیر نظر دارند و خود اقدام می نمایند چنان که اکنون با ده ها پایگاه مجازی و اینتر نتی تبلیغ بهائیت را دچار چالش نموده و بنیاد علمی شان را فروریخته اندبطوری که به یکطرفه بودن راضی شده اند و به تسلیم علمی و خودسانسور ی و قفل تاپیک هاو خودتعطیلی سایت ها و فرار از بحث رضایت داده اند…آنها همین کار را در جهان حقیقی هم دنبال خواهند کرد…(یاس ،تاپیک “دخالت در سیاست اطاعت از حکومت”)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.