غدیریان را عید مبارک باد!

94

 

اگر رهبری الاهی را در هدایت و راهبری انسان در همه دوران ها باور داریم ، پیام غدیر را نیوشیده ایم که با رحلت پیامبر، رهبری الاهی به پایان نمی رسد و تا انسان هست حجت الاهی هم هست و لحظه ای زمین خالی از رهبری الاهی نخواهد بود.

آن چه دین را کمال است ابلاغ این رهبری در قامت امامت پس از رسالت است که فرمود:

من کنت مولاه فعلی مولاه

هر که را من ولی و امیرم،علی ولی و امیر اوست و فرمود این حلقه در علی و یازده فرزندش قرار می گیرد که اولیای شما تا صبح رستخیزند.

امروز امیر غدیری زمان همان فرزند علی یعنی حضرت مهدی علیهمالسلام است که بیعتش بر گردن ماست و آن امام همام را مقتدای جان های خود می دانیم که اطاعتش فرض و ظهورش حتم و غیبتش آزمون و مهربانی اش عمیم و فراگیر است.

با “عهد”ی در پگاه ،بیعتش را هر روز تازه می کنیم که این پیام غدیر است…

 

وغدیریان را عید مبارک باد!