صدق پیشگوئی انتخابات و تحلیل آن!

161

دیروز (سه شنبه30 آوریل)نتایج انتخابات بیت العدل از طریق خبرگزاریهای بهائی اعلام و معلوم شد قسمت اعظم پیشگوئی های بعضی دوستان بهائی که روز (شنبه27آوریل)در مورد نمایشی بودن انتخابات اعضای بیت العدل در بهائی پژوهی آمد،درست از کار در آمده است:اعضای دوره جدید برای 5 سال از اینقرار از صندوق خارج شد:(ایمن روحانی ،پل لمپل،فریدون جواهری،پیمان مهاجر،گوستاو کُرّیا،شهریار رضوی، استیفن برکلند،استیفن هال،چونگو مالیتونگا،)

 

اما تحلیل:اولا اسم ایمن روحانی که پیش بینی شده بود از صندوق در آمد. ثانیا هر دو عضو جدید چنانکه پیش بینی شده بود از اعضای دار التبلیغ بین المللی بودند فقط به جای خوان مورا، اسم چونگو مالیتونگا به عنوان عضو جدید در آمد که وی دو سال قبل از سوی خود بیت العدل به عضویت دار التبلیغ بین المللی منصوب شده بود.ثالثا دو عضو امریکائی و استرالیائی امریکائی تبار منصوب بیت العدل (استفان هال و استفان بیرکلند)در سال 2010 در پی کنار گذاشتن مشکوک پترخان و هوپر دانبار از صندوق بیرون آمدند.رابعا پیش بینی شده بود بقیه اعضا ی قبلی تغییر نمی کنند و ثابت می مانند که همینطور هم شد! خامسا مثل همیشه هیچ اطلاعی از تعداد کاندیداها و میزان آرای هریک از آنها داده نشد تا کسی از ماهیت فرآیند انتصخابات(!) اطلاعی پیدا نکند…

و خلاصه معلوم شد سوسمار غیب گوی بازیهای جام جهانی ،تا حدود نود درصد وقایع انتصابات(بخوانید انتخابات)بیت العدل را درست پیشگوئی کرده بود!

(ایرانی در تاپیک “چه خبر”)

The current members of the Universal House of Justice are:[7]

•Firaydoun Javaheri (2003)

•Paul Lample (2005)

•Payman Mohajer (2005)

•Gustavo Correa (2008)

•Shahriar Razavi (2008)

•Stephen Birkland (2010)

•Stephen Hall (2010)

•Chuungu Malitonga (2013)

•Ayman Rouhani 

 

***************************

دوستى با نام ” مهتاش ” مقاله زیر را برای سایت ارسال نموده که عینا جهت اطلاع بهائی پژوهان گرامی قرار می دهیم. مقاله اى است پر مغز در مورد انتخابات بیت العدل و مکانیزم هاى آن. 

پیش بینی نتیجه انتخابات بهائی کار مشکلی نبود 

هر پنج سال یکبار دراردیبهشت ماه اعضای محافل ملی دنیا در نقطه ای دور هم جمع شده وبا تشکیل کانونشن بین المللی بهائی نسبت به انتخاب 9 نفر از اعضای کادر مرکزی رهبری بهائی معروف به بیت العدل اقدام مینمایند. به این صورت که هریک از اعضای محافل به 9 نفراز بهائیان دنیا رای می دهد ودر مجموع بالاترین آراء به عنوان عضو بیت العدل انتخاب می گردند. 

 

در 29 اپریل امسال این نشست در حیفای اسرائیل با حضور بیش از 1000 نماینده از 157 کشور تشکیل وافراد زیربه عنوان اعضای بیت العدل برای پنج سال آینده انتخاب شدند : 

آقایان پل لمپل – فریدون جواهری – پیمان مهاجر – گوستاو کوریا – شهریار رضوی – چونگو مالیتونگا – استیفان بیرکلند – استیفان هال – ایمان روحانی (فرد پیش بینی شده توسط سایت بهائی پژوهی) 

چون انتخابات بهائی امسال در اسرائیل برگزار میشد به مصلحت بهائیت نبود که برخی از اعضای محفل ملی علی الخصوص محافل ملی کشور های عربی به اسرائیل سفر نمایند . لذا حدود 400 نماینده دیگر آراء خود را از طریق پست برای کانونشن ارسال نمودند. 

در محل کانونشن ودر روی صندلی های اعضای محفل ملی ایران که در حال حاضر در زندان بسر می برند دسته هایی از گل سرخ به عنوان یاد بود قرارداده بودند.هرچند که این اعضاء در صورت آزاد بودن هم باید رای خود را با پست ارسال میکردند و مسافرت رسمی آنها به اسرائیل میسر نبود. 

نکته مهم اینکه در انتخابات بهائی معرفی کاندیدا وتبلیغات مطلقا” ممنوع است وهریک از اعضای محافل ملی باید براساس شناخت قبلی خود افراد ذیصلاح را انتخاب نمایند، واین شناخت با توجه به گستردگی بهائیت در دنیا ونبود تبلیغات ومعرفی افراد (کاندید شدن) عملا” برای همه  ممکن نیست لذا اعضای بیت العدل در هردوره قبل از شروع انتخابات ویا درحاشیه ی جلسات کانونشن، به صورت غیر رسمی افراد مورد نظر خود راکه قبلا” تعیین نموده ودر دارالتبلیغ بین المللی بهائی تعلیم داده اند ، به اعضا معرفی مینمایند در نتیجه از داخل صندوق ها نام هایی بیرون می آید که مورد نظر و دلخواه کادر رهبری بهائیت است . به تعبیر بهتر اگر انتخابات بهائی ومراحل اجرائی آنرا صحیح فرض نمائیم،معرفی غیر رسمی کاندیدا ها به اعضاء وقراردادن آنها در ویترین دارالتبلیغ  وتبلیغ تلویحی آنان را نمی توان ندیده گرفت. 

 

با توضیحات یاد شده  به نظر می رسد که برای انتخاب اعضای بیت العدل  نیاز به انجام مراحل اداری وهزینه های سنگین نیست ، فقط کافی است تا افراد مورد نظر را به دارالتبلیغ بین المللی وارد نمایند و به مرور زمان با فوت ویا استعفای یکی از اعضاء فرد مورد نظر به بیت العدل راه یابد .در این حالت فقط کافی است تا افراد مورد توجه وسوگلی  بیت العدل در دارالتبلیغ شناسائی وبه عنوان عضوجدید پیش بینی گردد .به همین دلیل اختاپوس سایت توانست نتیجه انتخاب وحضور آقای ایمن روحانی را پیش 

بینی نماید. جالب است بدانید: 

1- در انتخابات بهائی ، برگزارکننده انتخابات – ناظر براجرای صحیح آن وانتخاب شوندگان همه ذینفع هستند و کلیه کار ها توسط یک موسسه صورت میگیرد. 

2- در طول 11دوره انتخابات اعضای بیت العدل ، اعضای آن تغییر خاصی نکرده است وفقط با مرگ یا استعفای یک یا چند عضو نسبت به جایگزینی فرد جدید اقدام شده است. وجود افراد ثابت برای 11دوره 5 ساله انتخابات(در طول55سال) دمکراتیک بودن آنرا زیر سئوال می برد. 

3- وقتی بیت العدل در میان دوره افرادی به عنوان جایگزین به جای فرد فوت شده منصوب میکند، درحقیقت  به معرفی کاندیدا برای انتخابات نهائی اقدام نموده است 

 4 – با اینکه حسب ادعا بهائیت  بیش از دو ملیون پیرو در هندوستان دارد ، ولی تا کنون بهائیان هندی موفق به انتخاب حتی یک عضوهندی در بیت العدل نشدند واعضای بیت العدل نوعا” ایرانی –امریکائی واروپائی هستند.

5- با اینکه بهائیت ادعای تساوی حقوق زن ومرد دارد وآن را یکی از تعالیم برجسته ی خود میداند ولی تاکنون با وجود انتقادات گسترده ، خانم ها نتوانسته اند به بیت العدل راه یابند.