شانزده ماه حضور!

80

از روزی که افتخار حضور پژوهشی نزد بهائی پژوهان رادر دنیای مجازی یافتیم شانزده ماه گذشت… میهمان حسن نظر و اعتماد شما شدن در طول این روزها و ماه ها، دستاوردی نبود که به رایگان بدست آید اما خداوند بزرگ آن را نصیب بهائی پژوهی نمود.

 

پایگاهی بیست و چهارساعته با مشی تحقیقی و روش بحثٍ آزاد و گفتگوی دو طرفه ، بنیادی نوین را در عرصه پژوهش های دینی بویژه بهائی پژوهی باب کرد که پیش از آن سابقه نداشت.در حالی که همه سایت های بهائی یکطرفه و کلیشه ای بودند_و هنوز هم هستند_ این پایگاه اطلاعات بکر و تازه ای را در همه زمینه های اعتقادی و تشکیلاتی بهائیت مطرح نموده و می نماید که بدیع وبی بدیل است.بیش از نیمی از مراجعان ما بهائیانی هستند که ذهن جستجوگرشان در انگاره های سخنان کلیشه ای محافل،هرگز طعم اقناع را نچشیده و در کنار این بحث ها _علیرغم تحریم تشکیلات_ابواب تازه ای را گشوده می بینند تا آزادنه مطالب خود را در میان گذارند.با پشتیبانی الهی در کنار شما هستیم تا هر زمان که باورمان داشته باشید.ایامتان به کام!