سه میلیون دیدار از بهائی پژوهی

0 242

 

دیدار از صفحات بهائی پژوهی در برهه ای کوتاه ،دیشب از مرز سه میلیون دیدار گذشت.

 

اگر چه آمار تنها ترازوی سنجش موفقیت یک پایگاه پژوهشی نیست _زیرا مخاطبان اینگونه

سایت ها قشر محدود فرهیختگان هستند نه عموم مردم _ اما این آمار خود گویای موفقیت

سایتی است که هیچ تبلیغی را از خود در اینترنت انجام نداده است و به هیچ نهادی نیز

وابسته نیست.دل به خدای بزرگ بسته است و جز به دانش و اخلاص دل بسته نیست.

 

اینهمه دیدار از سوی اهالی دانش را جز توفیق الهی ،نام دیگری برازنده نیست،

هست؟!

 

 

از حسن اعتماد همه شما سپاسگزاریم و خدای بزرگ را شاکر.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.