سه میلیون دیدار از بهائی پژوهی

158

 

دیدار از صفحات بهائی پژوهی در برهه ای کوتاه ،دیشب از مرز سه میلیون دیدار گذشت.

 

اگر چه آمار تنها ترازوی سنجش موفقیت یک پایگاه پژوهشی نیست _زیرا مخاطبان اینگونه

سایت ها قشر محدود فرهیختگان هستند نه عموم مردم _ اما این آمار خود گویای موفقیت

سایتی است که هیچ تبلیغی را از خود در اینترنت انجام نداده است و به هیچ نهادی نیز

وابسته نیست.دل به خدای بزرگ بسته است و جز به دانش و اخلاص دل بسته نیست.

 

اینهمه دیدار از سوی اهالی دانش را جز توفیق الهی ،نام دیگری برازنده نیست،

هست؟!

 

 

از حسن اعتماد همه شما سپاسگزاریم و خدای بزرگ را شاکر.