جواز ازدواج با محارم یا اقارب

0 409

یاس که سلسله مقالات” آشنائی با کتاب اقدس” را در سی قسمت نوشته است در پاسخ به سخنان کوشا (در یکی از سایت های بهائی که بین اقارب و محارم فرق قائل شده و خواسته است از این طریق به حرمت ازدواج با اقارب در بهائیت برسد)جوابیه ای نوشته که در همان تاپیک آمده است.او در قسمتی از این پاسخ نوشته است:

“باور نمی کردم مدعیانی مثل کوشا آنقدر از سواد علمی بی بهره باشند که با تشبث به تفاوت اقارب با محارم بخواهند خود و دیگران را بفریبند و از نتایج تحقیق باز مانند …” 

 

اصل پاسخ یاس به کوشا:

 

چند نکته کوتاه در نقد مقاله “بهائی پژوهی و مسئله تحریف” وقتی قسمت بیست و پنجم این سلسله مقالات با عنوان “ازدواج با محارم و اقارب” را نوشتم و نشان دادم که ازدواج با محارم و اقارب (بجز زن پدر)بر اساس نص صریح اقدس منعی برای بهائیان ندارد فردی بهائی به نام “کوشا” شتابزده در این موضوع وارد شده بود و نوشته بود: 

” 1-مخالفان دین بهائی آیه مبارک را تحریف کرده و از آیه استنباط کرده که (حرمت ازدواج با محارم منحصر به زنان پدر است در حالی که در این حکم اشاره به سایر محارم نشده و از این نمی‌توان استنباط کرد که تحریم منحصر به زنان پدر است. 

2-روش کلی حضرت بهاءالله در وضع قوانین چنین بوده که اصل حکم را بیان فرموده و فروعات را به بیت العدل اعظم راجع فرموده. جناب زین المقربین در مورد حلیت و حرمت نکاح اقارب سئوال کرده در جوابش حضرت بهاءالله چنین فرموده «در این امور هم به امنای بیت العدل راجع است» (سوال 50 از رساله سوال و جواب) تعیین حدود محارم را بیت العدل اعظم تعیین خواهد کرد و در مورد حد زنا و لواط و سارق و مقادیر آن نیز فرموده تعیین مقادیر حد به بیت العدل راجع است (سوال 49) لذا ملاحظه می‌شود که حرمت ازدواج منحصر به زنان پدر نیست و یا نمی‌توان از این آیه استنباط کرد که چون در ادامه آیه مطلبی در این باره ذکر نشده دلیل بر این است که ازدواج با بقیه محارم حلال است و کلاً این نوع تصور شایسته عالم انسانی نیست که خود را آنچنان پست و حقیر شمارد که در فکر ازدواج با خواهر و مادر و دختر خود باشد در عالم حیوان شاید مصداق داشته باشد ولی در عالم انسانی بسیار بعید است مگر از افرادی که در نهایت توحش و حیوانیت باشند از نظر شارع بهائی تحریم محارم از بدیهیات است و نمونه‌های آن را می‌توان در آثار مبارکه زیارت کرد” 

 

همان موقع به اختصار برای او این مطلب را نوشتم و گمان کردم که برایش مفید خواهد افتاد.نوشتم: 

“جناب کوشا آنقدر از متون بهائی بی اطلاع بوده اند که نمی دانند خود بیت العدل که مرجع تعیین انحصار یا عدم انحصار تحریم ازدواج با اقارب به زن پدر است صراحتا اعلام کرده است که: 

“تصمیم گیری در این مورد به عهده خود نفوس مومنه محول شد…”! و منشی بیت العدل گفته است: “در این نامه شما راجع به محدودیت های حاکم بر ازدواج با اقارب سوای موردی که ازدواح با زن پدر را ممنوع می سازد سوال کرده ایدبیت العدل اعظم همچنین خواسته اند به اطلاع شما برسانیم که آن معهد اعلی هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب مقتضی نمی داند” ! (“انوار هدایت صفحه 487 حکم 1289 در موضوع ازدواج بین فامیلی) 

بنابر این ایراد تهمت از سوی کوشا به مخالفان بهائی که به تحریف حکم اقدس پرداخته اند و بیان این مطلب که تحریم ازدواح با اقارب در بهائیت منحصر به زن پدر نیست ،امری یاوه و فرافکنی است و بهتر است کوشاها اول بروند متون خود را بخوانند بعد به دفاع از بهائیت برخیزند و به دیگران تهمت تحریف زنند. وقتی خود بهاءالله حرمت را منحصر در زن پدر می داند و تفصیل را به بیت العدل ارجاع می دهد و بیت العدل هم می گوید موضوع به خود بهائیان ارجاع شده که هر طور خواستند عمل کنند و شرایط برای تکمیل دایره تحریم ازدواج با اقارب بجز زن پدر هنوز فراهم نیست ،ایشان چکاره اند که می گویند سایر اقارب هم در دایره تحریم می گنجند؟! 

آیا کوشا نقش بهاءالله را دارد که حکم اقدس را عوض یا تکمیل نماید یا به جای بیت العدل نشسته است؟! اما با این حرف کوشا موافقیم و از قول ایشان این مطلب را خطاب به بیت العدل می گوئیم که: “کلاً این نوع تصور شایسته عالم انسانی نیست که خود را آنچنان پست و حقیر شمارد که در فکر ازدواج با خواهر و مادر و دختر خود باشد در عالم حیوان شاید مصداق داشته باشد ولی در عالم انسانی بسیار بعید است مگر از افرادی که در نهایت توحش و حیوانیت باشند ….”!! 

 

و در باره این گفته شان که : “از نظر شارع بهائی تحریم محارم از بدیهیات است و نمونه‌های آن را می‌توان در آثار مبارکه زیارت کرد” طلب مدرک می کنیم و می گوئیم وقتی بیت العدل صراحتا گفته هنوز تحریم منحصر در زن پدر است و کار به خود افراد بهائی واگذار شده دیگر به چه دلیلی می گوئید “از نظر شارع بهائی تحریم محارم از بدیهیات است” یعنی بیت العدل خبر ندارد و شما خبر دارید؟!…” 

اما ظاهرا او موضوع را رهاننموده و مطالبی را در سایت های بهائی نوشته بود و ادعاهای مضحکی دال بر اینکه “اقارب” با “محارم ” فرق دارد و آنچه مطرح است بحث جواز یا عدم جواز ازدواج با اقارب است نه محارم و ازدواج با محارم در بهائیت جائز نیست! بنده تعصب و عدم تحقیق و متاسفانه بی بهرگی از دانش را در بعضی از باحثین بهائی (علیرغم وجود بعضی افراد فاضل) در این سایت مشاهده کرده بودم اما باور نمی کردم مدعیانی مثل کوشا آنقدر از سواد علمی بی بهره باشند که با تشبث به تفاوت اقارب با محارم بخواهند خود و دیگران را بفریبند و از نتایج تحقیق باز مانند . چنانچه همین فرد در همین مقاله در پاسخ مقاله بعدی اینجانب در موضوع “پاک شدن همه نجاست ها در اول رضوان”در بهائیت بر اساس این عبارت اقدس که گفته”قد انغمست الاشیاءفی بحر الطهاره” برای گریز از نتیجه بحث (که پاک شدن همه نجاسات و قاذورات مثل خون و ادرار و مدفوع و خون و منی و…باشد) ،اشیاء را به معنی”انسان” گرفته و گفته منظور از اشیاءدر این عبارت میرزا ” انسان مشرک و اموال او”(!)می باشد یعنی مشرکین و اموالشان نجس نیستند! 

این بی بهره از علم ندانسته که”اشیاء” که در اینجا عام بکار برده شده به معنی عامش یعنی همه اشیاء روی زمین است و بعد از آن مقیدی ذکر نشده که اشیاءرا از معنی عامش جدا کرده باشد که او چنین حرفی را به غلط بگویدو عبارت عام اقدس سخن از پاک شدن همه اشیاء دارد نه فقط مشرکین و اموال آنها چنانچه او پنداشته است… وتازه خود میرزا در قسمت بعدی در اقدس تو دهنی به او زده و گفته است:””و کذلک رفع الله حکم دون الطهاره عن کل الاشیاءو عن ملل اخری موهبه من الله…” یعنی هم اشیاء و هم ملل دیگر در بحر طهارت داخل شدند!! بنابراین ،میرزا ملل اخری را از اشیاء جدا کرده و این نشان می دهد که منظور او از اشیاءچیزی غیر از مشرکین و انسانهای دیگر است و مقصودش پاک شدن همه نجاسات است چنانچه در مورد پاک شدن نجاست منی هم همین امر را به صراحت ذکر نموده است…(به مقاله 26 همین عنوان مراجعه فرمائید) حالا این غیرتمند بهائی با این میزان بهره از علم و سواد فارسی و عربی می خواهد موضوع ازدواج با محارم و اقارب را که نص صریح اقدس فقط تحریم زن پدر است رارفع و رجوع نماید لذا ناشیانه متشبث به فرق بین محارم و اقارب شده و می گوید آنچه منظور میرزا و بیت العدل است ازدواج با اقارب است نه محارم…! بالاخره زن پدر از محارم است یا اقارب؟! مادر و خواهر مثل زن پدر محارمند یا اقارب؟! 

اگر زن پدر محارمند چرا مادر و خواهر و …محارم نباشند؟! 

جناب کوشا همانطور که در معنی “اشیاء “گاف بزرگی از خود بجای گذاشتید بدانید در اینجا نیز موجب معرفی جایگاه علمی خود برای خوانندگان آثارتان شدیدزیرا میرزا با واژه “حرمت “می خواهد حدمحارم را معین کند چنانچه واژه محارم از همین ریشه تحریم بمعنی “کسانی که ازدواج با آنها حرام است”می باشد و این را هر بچه محصلی که اندکی با صرف و نحو عربی آشنا باشد می فهمد.میرزا می خواهد با عبارت “حرمت علیکم ازواج آبائکم” بگوید حد محارم ،زن پدر است که ازدواج با او حرام است.اصلا صحبت اقارب را پیش نکشیده است که شما برای فرار بگوئیداز میان اقارب فقط زن پدر حرام است! 

تازه به فرض هم که منظور میرزا اقارب باشد باز شما محکومید چون از میان اقارب فقط زن پدر حرام است و بقیه اقارب در دایره تحریم نیستندهمچون مادر و خواهر و خاله و عمه وخواهر زاده و برادر زاده و…زیرا هیچ نصی دال بر تحریم اینها در اقدس وجود ندارد! استناد به حرف عبدالبهاء در مورد وسیعتر بودن دایره تحریم هم سودی به حال ایشان ندارد زیرا اولا عبدالبها شارع نیست و فقط مبین است و تازه خود او هم موضوع را به بیت العدل ارجاع داده و بیت العذل هم پس از سالها سکوت بالاخره گفته هنوز نمی تواند حرفی بزند و دایره تحریم (محارم یا اقارب) را از زن پدر اتساع دهدو موضوع را به خود نفوس مومنه ارجاع داده است! 

اینکه کوشا ی غیرتمند بخواهد به نوعی مشکل اقدس را رفع و رجوع کند خوب است ولی غیرت بی جا همان تعصب کوری است که در بهائیت آنرا هادم بنیان انسانی گفته اند و کوشا باید این غیرت را به خاطر حفظ بنیان انسانی کنار بگذارد و به سخن میرزا در انحصار تحریم ازدواج با اقارب و محارم به زن پدر ،ملتزم بماند. با فحاشی به سردبیر بهائی پژوهی و ایراد انواع تهمت ها به ایشان (که مصداق روح و ریحان بهائی است)هم راه به جائی نمی برد حتی او را با بنده عوضی گرفته و از فرط تعصب اسم مرا که نویسنده این مقاله هستم ندیده و آنرا به سردبیر نسبت داده است ! بازهم در این زمینه با امثال او سخنانی دارم که اگر وقت مساعد پیش آید معروض خواهم داشت. 

 

null

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.