تعصب خوب نیست! ولی هر مخالف و معترض به ولی امر الله باید از جمع اهل بهاء طرد شود

461