تحریف کتاب “نظر اجمالی…”(2)

0 456

هفت مورد از تحریفات انجام شده در کتاب “نظر اجمالی به دیانت بهایی” توسط بیت العدل یا محفل ملی بهائیان ایران در قسمت اول این مقاله از نظر پژوهشگران عزیز گذشت.

در این قسمت نمونه ای دیگر از تحریفات انجام شده در این کتاب را ذکر نموده سپس به جمع بندی می پردازیم:

 

تحریف هشتم:رافع اختلاف

دوستان عزیز

همانگونه که در مباحث گذشته به اطلاع احبای عزیز رسید وجود اختلاف در همه جوامع موضوعی عادی و گریز نا پذیر است وامر مبارک نیز از آن مستثنی نیست اما آنچه که اهمیت دارد پیش بینی و ارایه راهکار در رفع اختلاف و صدور حکم نهایی برای طرفین اختلاف کننده است . 

در دیانت بهایی بنا بر نص صریح ودستور حضرت عبدالبها رفع اختلاف به مبین آیات که ولی امر است سپرده شده و بیت العدل بدلیل اینکه مبین آیات نیست نمی تواند رفع اختلاف نماید به بیان دیگر بیت العدل در حوزه قضاوت برای رفع اختلاف مشروعیت ندارد و تصمیمات آن قانونی نیست چون خود در معرض خطا و لغزش است و تنها وجود رییس دائمی مصون از خطاست که تصمیمات آن را قابل اعتماد می سازد زیرا وجود اختلاف نشان دهنده احتمال خطا و لغزش برای طرفین است . 

محافل ملیه در تصمیمات خود امکان خطا دارند و محافل محلیه بلافاصله بعد از تشخیص خطا موضوع را به مرکز مقدس امرالله حضرت ولی امرالله ارجاع و تقاضای رسیدگی نمایند

احمد یزدانی در فصل سوم قسمت دوم ص 61 کتاب خود به توضیح نحوه تشکیل محفل ملی بر اساس نظامات بهایی پرداخته و در بخشی دیگر از آن می گوید :

” … قرارها و تصمیمات هر محفل روحانی ملی برای کلیه محافل روحانی محلی و افراد بهاییان مملکت واجب الاجراست و هرگاه یکی از محافل روحانی محلی نسبت به یکی از تصمیمات محفل روحانی ملی معترض و آن را مخالف واقع و مباین نصوص تشخیص دهد میتواند به مرکز مقدس امرالله یعنی به حضور حضرت ولی امرالله مراجعه و استدعای رسیدگی نماید … (نظر اجمالی ص61 ) “

متن تحریف شده در کتاب نظر اجمالی جدید به این صورت در آمده است:

” … قرارها و تصمیمات هر محفل روحانی ملی برای کلیه محافلروحانی محلی و افراد بهاییان مملکت واجب الاجراست و هرگاه یکی از محافل روحانی محلی نسبت به یکی از تصمیمات محفل روحانی ملی معترض و آن را مخالف واقع و مباین نصوص تشخیص دهد میتواند بمرکز مقدس امرالله یعنی بمقام بیت العدل اعظممراجعه و استدعای رسیدگی نماید … (نظر اجمالی جدید ص70 ) “

به اینترتیب رافع اختلافات محافل با تحریفی فاحش از شخص “ولی امر ” به “بیت العدل ” تغییر یافته تا بیت العدل بدلی بتواند بدون رقیب همه اختلافات را به نفع خود فیصله دهد و مخالفان را سر کوب نمایدو بر خلاف نصوص که رافع اختلاف را ولی امر شمرده بطور نامشروع در این کار دخالت نماید.

اکنون یک بار دیگر تحریفات انجام شده در کتاب نظر اجمالی را از نظر می گذرانیم:

************

تحریف اول : حذف واژه “ولی امر های متوالی “پس از شوقی

تحریف دوم : تغییر مقام تبیین و تفسیر حقایق آیات از ولی امر به بیت العدل

تحریف سوم : تغییر دو مرکز رهبری (ولی امر و بیت العدل)به فقط یک مرکز (بیت العدل)

تحریف چهارم : تغییر مقام حفاظت از نصوص و تشریع از ولی امر به بیت العدل

تحریف پنجم : حذف مقام ریاست دائمی ولی امر بر بیت العدل

تحریف ششم : تغییر مرجعیت دادرسی ولی امر برای رسیدگی به شکایات محافل محلی از محافل ملی به بیت العدل

تحریف هفتم :تغییر مقام تعیین کننده تعداد وکلا ی هر کشوراز ولی امر به بیت العدل

تحریف هشتم :تغییر مقام علمی رسیدگی به استعلام تبیین نصوص محافل محلی در اختلاف با محافل ملی از ولی امر به بیت العدل

چنانکه ملاحظه فرمودید این حجم از تحریف در نصوص ،بی سابقه بوده و دال بر بی کفایتی و خطا کاری بیت العدل فعلی می باشد و علامت روشنی بر عدم مشروعیت این تشکیلات بدلی.

پژوهشگران منصف را همین مقدار کفایت خواهد نمود…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.