انتشار مجموعه مقالات در پاسخ به جزوه رفع شبهات

99

جلد اول کتاب روشنگری ایمانیان در پاسخ به شبهات بهائیان منتشر شد.

این کتاب مجموعه مقالاتی است که در پاسخ به جزوه رفع شبهات بهائیان و به منظور روشنگری برای اهل تحقیق و نظر در موضوع آموزه های بهائی تدوین شده است.