انتشار شماره چهارم فصلنامه بهائی شناسی

99

چهارمین شماره فصلنامه تخصصی “بهائی شناسی” منتشر شد.علاقه مندان برای تهیه این شماره می توانند با تلفن 22898425 021 تماس بگیرند

لیست عناوین فهرست این شماره:

-فعالیت های توسعه اجتماعی-اقتصادی بهائیان پوششی برای تبلیغات دینی بهائیان

-چالش های شناسایی بهائیت به عنوان یک دین الهی در دوران جدید

-پاسخی به نوشته تورج امینی درباره مقاله کتاب ایقان

-سازمان اداری بابیان در زمان اقامت میرزا یحیی صبح ازل در بغداد

-بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائی

-تبلیغ تهاجمی به مناسبت دویستمین سال تولد بهاءالله

-حوادث تروریستی تهران و عکس العمل جامعه بهائی نسبت به آن

-نگاهی به مستند خاک،شکوفه، آتش

-چالش رهبری در جامعه بهائی پس از مرگ عبدالبهاء

-باورهای بنیادین،نگاهی نو به مبانی اعتقادی

-علم علوی و دانش مهدوی

-بررسی دلایل حقانیت آیین باب و بهاءالله

-بررسی تعلیم تساوی حقوق زن و مرد