امیر سفاک! نگاهی گذرا به زندگانی امیرکبیر و رویدادهای تاریخی آن زمان و نظر بزرگان بهائی در مورد ایشان.

362