وحدت عالم انساني

Sardabir
فعّال
پست: 454
تاریخ عضویت: یک شنبه 18 تیر 1385, 11:31 am

پستتوسط Sardabir » جمعه 15 تیر 1386, 12:11 am

جناب نوزدهساله
نامه شما را که گفتید ارسال نموده اید ،دریافت نکردیم.
به این آدرس ارسال نمائید:
info@bahairesearch.ir

Iran
پست: 20
تاریخ عضویت: سه شنبه 18 مهر 1385, 2:12 am
تماس:

پستتوسط Iran » جمعه 15 تیر 1386, 4:47 pm

سردبيرودوستان باند"دات آي آر" كه خودمي برند وخودمي دوزند! لطفاً معني "توهين" راازلغت نامه ها درسايت بگذاريد وازترس رسوائي ،به پيشگوئي تبعات آشكارشدن معني آن ، نپردازيد!!! نترسيد!!! منتظرم!!! راجع به مناظره هم " ببُروبدوز" راه نياندازيد!!! كدام جملهء بنده حاكي ازجازدن دربارهء آن بود؟!! مناظره مقدمات وشرايطي دارد! يكي آوردن معني "توهين" به طورجامع ومانع درسايت ب پ ؛ ديگري چاپ كل مباحث بنده باشما،سانسوروسانسورنشده، وآوردن چندمطلب بنده كه درسايت نگذاشتيد. اين دوشرط قبل ازشروط ديگربراي نفس "مناظره"ء حضوري درمعرض جهانيان است كه درصورت تحقق ، به استحضارخواهدرسيد. بنده مايلم 6_7 ميليارد مردم جهان بحث هاي ما را بخوانند، ونه فقط " ده هاهزار نفري" كه به ادعايتان به سايت شمارجوع كرده اند!!! اينترنت به قول خودتان فضائي مجازي است ولذا بسيارشكننده وقابل حسن وسوء استفاده است، اما وقتي مطالب راچاپ كنيد، شخصيتي حقوقي تروحقيقي تربه خودمي گيرد!!! آن وقت ، هنگامي كه پاي مناظرهء حضوري هم پيش آيد، شما عزيزان ازپشت پردهء ب پ با اسم ورسم و سوابق بيرون خواهيدآمد وموقعيت به بالاترين شكل حقيقي وحقوقي خود خواهدرسيد و حقايق برهمگان آشكارخواهدشد!!!متعجبم كه نوشته ايد:

"عموجان! جناب ب.ب:
ما که 52 صفحه لاطائلات شما را در صفحات این سایت در منظر ده ها هزار بیننده قرار دادیم.این یعنی هزار برابر چاپ!!مگر تیراژیک کتاب چقدر است؟!
در حالیکه شما چنین جراتی نداشتی که جوابیه ما به لاطائلاتت را در یکی از سایت های بهایی بگذاری و از همان وقت جا زدی!! حالا پیش شرط می گذاری؟! "

"برادرزادهء عزيزم"!!! آيا ازمسلمين عزيزخجالت نمي كشيد كه آن 52 صفحه را كه ازجمله حاوي آيات قران كريم واحاديث اسلامي است، "لاطائلات" مي خوانيد؟!! آيا واقعاً مسلمانيد؟!! عزيزم، آن 52 صفحه، " طائلات" است ونه " لا طائلات"، چه كه مزيّن به آثاراديان آسماني است !!! براي همين است كه مايلم همهء اهل عالم آن رابخوانند وقضاوت فرمايند. كجايندآن "ده ها هزاربينندهء شما" ؟!! دراين تاپيك كه بنده جزتيم اصلي سه نفرهء " سردبير، جويا، ياس" را ميدان دارنمي بينم!!! برفرض هم كه باشند!!! آيا وجودايشان دليل برحقانيت ودرستي ادعاهاي شماست؟!! البته عظمت امربهائي چنان است كه مخالفين آن رانيزبه خاطرعنوان مبارك "بهائي" مطرح مي سازد. بسياري بودندكه براي كسب شهرت رديه برامربهائي نوشتند! يادتان باشدكه اگربرفرض مدعي نام ونشاني هستيد، آن نيزبه خاطرآن نام مباركي است كه اولين كلمهء عنوان سايتتان مي باشد. اما چون بهائي ستيزيد نامتان به نيكي نخواهدماند...(حذف به خاطر اهانت و عدم ارتباط با بحث تاپیک)....خجل خواهيدشدوخواهيدفهميدكه چرا حضرت بهاءالله وآثاراسلامي وبعضي روشنفكران مسلمان والبته صدالبته جامعه شناسان جهان، اعصارسابقه رادوران كودكي جوامع بشري به حساب آورده اند وچگونه افسوس خورده اندبراي آناني كه هنوزدرآيام كودكي به سر مي برند!!!). اين عبد، با شما هستم وان شاءالله تركتان نخواهم كرد....(ادامه اهانت هاو مطالب غیر مرتبط که حذف شد)...ازاستحالهء سايتتان، بلكه بايد از امكان باقي نماندنتان درپست بهائي ستيزي درسايت جديد باشد!!! اما اين هم نگراني ندارد، چه كه بالاخره پست يامقامي دراين خصوص پيدا خواهدشد!!! مگررديه نويسان ديگري چون آقاي شهبازي وخانم رئوفي ورهپويان وبهائيزم ايران وامثال آنها كه اقداماتشان به هدررفته،بيكارشدند؟!! خدا كريم است! ان شاءالله هميشه موردتوجه " دات آي آر" خواهيدبود!!! اما بهترازهمه همان است كه درفوق آرزوكردم، وآن "تقليب واستحالهء معنوي" آن عزيزان است كه به بركت همان آثاربهائي كه دردسترس داريد وبا خلوص وتقوي كه حضرت اميردرخطبهء همّام آن راتأكيدفرموده اند، والبته صدالبته به فضل الهي، به يكباره بيدارشويدوببينيد كه همان كتب وآثاري كه اكنون به چشم عنادبرآن رد مي گوييد ومي نويسيد تنها راه نجات شما بوده. وقتي قران نازل شد امثال شما صدها ايرادبرظاهروباطن آن گرفتند، اما پس ازغلبهء ارادهء الهي، همين امثال شما براي همان آياتي كه اساطيراولينش مي گفتند، صدها حسن واعجازوبلاغت قائل شدند!!!آري چشم هارابايدشست، جورديگربايدديد. ان شاءالله كه اين قسمت رانيزمانندچندنامهء قبلي كه شامل دسته گل هاي فتاوي تنجيس بهائيان بود به بهانهء مطالب "نوزده ساله"(؟!!) وخلط وربط غيرمنطقي آن به مطالب بنده ، سانسورنكنيد، چه كه طرح اينها مربوط به مظالمي است كه به خاطرمسائل مذهبي توسط گروه هاي همدست علما وسياسيون بربهائيان رفته ومي رود وبهائيان درچنين مواردي به خودسياسيون وعلما مراجعه ودادخواهي مي كنندوپاسخ آنها رامي دهند ودربارهء آن مي گويندومي نويسند، واگرلازم شد به دست همان علما وسياسيون كشته هم مي شوند واگرعشاق بها را تنجيس ننمايند،قبل ازشهادت نيز دست قاتلين خودرامي فشرند ودرآغوششان مي گيرند( هزاران شاهدومدرك وسند دراين باره موجوداست تا ب پ بهائيان رامظلوم نما جلوه ندهد!!!). خوداين عبداگرچه هنوزبردارنشده ام، ولي روي بسياري آخوندورديه نويس وحجّتي و... را بوسيده ام؛ ان شاءالله درمناظره درپيشگاه جهانيان روي شما را نيزخواهم بوسيد. به عالم جزمحبت نيست چيزي گراين هم نيست گوعالم نباشد.

اما دوستان عزيزم، ناراحت نباشيد!جمله به جملهء مطالبتان"در چهل تاپیک علمی" وسايرقسمت هاي سايتتان، نه تنها دراينترنت كه دردفترعالم ثبت است واگرلازم باشد پس ازروشن شدن تكليف مسائل مطروحهء فوق به آنها هم خواهيم پرداخت. شما اسباب سروروشادي قلوب بهائيان هستيد! قربانتان

Sardabir
فعّال
پست: 454
تاریخ عضویت: یک شنبه 18 تیر 1385, 11:31 am

پستتوسط Sardabir » جمعه 15 تیر 1386, 7:24 pm

خاتمه یاوه گوئی
کاربران عزیز می بینند که "بهائی ایران "راهرچه بیشتر میدان می دهیم بجای تشکر از این تریبون (که یک نمونه اش در کل بهائیت وجود ندارد)بر اهانت ها و بی ربط گوئیهایش می افزایدتا مجبور به حذف شویم و سناریوی زنگ زده سانسور را تکرار کند و از مناظره بگریزد.برای آخرین بار به او می گوئیم چنانچه کامنت بعدی او حاوی تاریخ و مکان مناظره نباشد و به کلی گوئی و اهانت و ...بپردازد ،از سوءاستفاده او از این تریبون خاتمه خواهیم داد تا با کمال جسارت و بی ادبی اسلام را مربوط به دوران کودکی بشر نگوید و همه محققان بهائی را "آخوندورديه نويس وحجّتي و..."ننامد. متاسفیم بگوئیم او مصداق کامل نفاق است.از سوئی اسلام و قرآن را متاع کودکی بشر می شمارد و 52 صفحه اش را از این سخن یاوه پر می کندو آنهارا طائلات می خواند نه لاطائلات (چنانچه در همین کامنت آخرهم این سخن یاوه را تکرار کرده )و از سوی دیگر منافقانه و برای فریب هموطنان قربان صدقه اسلام و قرآن می رود!
از همان ابتدا معلوم بود ادعای مناظره اش ،یاوه ای بیش نیست.بیت العدل خودش جلو بیاید و امثال او رااز این افلاس ،برهاند!!
خرين ويرايش توسط 1 on Sardabir, ويرايش شده در 0.

sattarali
پست: 3
تاریخ عضویت: شنبه 30 دی 1385, 3:32 am

پستتوسط sattarali » جمعه 15 تیر 1386, 11:46 pm

جناب نوزدهساله:

بسیار مشتاق هستم با شما خصوصی تماس بر قرار کنم. لطف کنید و با بنده با آدرس زیر تماس بگیرید:
...(همینجا مطالب را اگر مربوط است بفرمائید.ایمیل خصوصی ندهید.Admin)

jooya
فعّال
پست: 251
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 مرداد 1385, 11:27 am

پستتوسط jooya » شنبه 16 تیر 1386, 5:23 am

اولا خدمت خوانندگان گرامی سیایت بهایی پژوهی سلام عرض می کنم

ثانیا از آن جا که قبلا نیز جناب سردبیر یاد اوری کرده اند، این تاپیک در باره ی موضوع وحدت عالم انسانی است؛ از این رو مسائل مربوط به دعوت به مناظره را در تاپیک خودش می آورم

ثالثا برای آن که یک پاسخ کلی به جناب ب . ب ( بنده ی بیت العدل، نامی که این جناب به داشتن آن افتخار می کند) داده باشم عرض می کنم هیچ کس دروغ گو تر از کسی نیست که از یک سو بگوید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار، اما جای دیگر غیر بهائیان را حرام زاده و چهار پا بنامد. همین یک نکته را اگر پاسخ دهید جواب نامه ی 52 صفحه ای خود را گرفته اید.

رابعا عرض می کنم نامه ی 52 صفحه ای شما را که جناب یاس همان موقع پاسخ در خور داد، هر چند حاوی آیات قرآن است، اما آن را مصداق بارز این آیه ی شریفه می دانم:

إِنَّ الَّذينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ ‏بِبَعْضٍ وَ

نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُريدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً ‏‎*‎‏ أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَ ‏أَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ

عَذاباً مُهيناً ‏

هم آنان که به خدا و رسولانش کافر شده اند و می خواهند میان خدا و رسولانش جدایی بیفکنند و می گویند به بعضی ایمان می آوریم و بعضی را کافر می شویم و با این سخن می خواهند راهی میانه و منافقانه بر گزییند، آینان به راستی کافران اند و ما برای کافران عذاب خوار کننده آماده کرده ایم.

jooya
فعّال
پست: 251
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 مرداد 1385, 11:27 am

پستتوسط jooya » شنبه 16 تیر 1386, 5:27 am

به جناب ستار علی هم عرض می کنم:
تماس با این جوان نوزده ساله حرام است؛ چون او به خاطر دخالت در سیاست مطرود جامعه ی امر است. مراقب باشید شما هم به خاطر تماس با او، طرد نشوید. هر چند تماس خصوصی باشد. ما هم به نوشته های نامربوط او پاسخ نمی دهیم. شما هم کاری به کارش نداشته باشید. بگذارید سرش به کار خودش باشد.


بازگشت به “دست آورد ها و تعالیم”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 2 مهمان